Kompetencie na úseku pozemných komunikácií

Kompetencie podľa zákona o pozemných komunikáciách

Kompetencie odboru dopravy PSK na úseku pozemných komunikácií podľa zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (originálna kompetencia):

  • vykonáva majetkovú správu a údržbu ciest II. a III. triedy,
  • plánuje, pripravuje a vykonáva výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
  • poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDVaRR SR,
  • zúčastňuje sa sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania; výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
  • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne,
  • podieľa sa na prerokovaní operačných plánov zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja,
  • zabezpečuje informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti,
  • zabezpečuje technickú evidenciu ciest a poskytuje údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve bezplatne ministerstvu,
  • zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

Publikované: 26. 6. 2023

Aktualizované: 26. 6. 2023