Kompetencie na úseku dráh

Kompetencie podľa zákona o dráhach

Kompetencie odboru dopravy PSK na úseku dráh podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (prenesený výkon štátnej správy):

 • plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľovi mestských dráh,
 • plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby na mestských dráhach a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
 • zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
 • vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
 • vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
 • vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
 • vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
 • rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
 • prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov (§ 105 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov) vo veciach stavby mestských dráh,
 • ukladá pokuty za priestupky podľa § 109 a podľa stavebných predpisov (§ 106 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov).

Kompetencie podľa zákona o doprave na dráhach

Kompetencie odboru dopravy PSK na úseku dopravy na dráhach podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (prenesený výkon štátnej správy):

 • vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
 • vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
 • vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
 • ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v mestskej doprave.

Publikované: 26. 6. 2023

Aktualizované: 26. 6. 2023