Kompetencie na úseku cestnej dopravy

Kompetencie podľa zákona o cestnej doprave

Kompetencie odboru dopravy PSK na úseku cestnej dopravy podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (originálna kompetencia):

  • udeľuje a odníma dopravné licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,
  • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
  • je objednávateľom v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok, 
  • vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinnosti dopravcov vo svojom obvode, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku zo zmluvy o službách,
  • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy, 

Publikované: 26. 6. 2023

Aktualizované: 26. 6. 2023