Etický kódex

Etický kódex zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja

Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca Prešovského samosprávneho kraja, ktoré je povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnanca Prešovského samosprávneho kraja nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa zamestnanca a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené vyžadovať od týchto zamestnancov.

Etický kódex zamestnancov PSK (PDF, 165 kB) – aktualizované znenie k 13.10.2020

Etickým komisárom PSK je JUDr. Soňa Slovjaková.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 3. 10. 2022

Aktualizované: 28. 11. 2023