Zoznam elektronických služieb

 

Na tomto mieste nájdete úplný zoznam aktívnych elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Stĺpec „Elektronická služba“ zobrazuje skrátený názov, ktorý je použitý ako názov služby na portáli PSK, stĺpec „Názov elektronickej služby“ zobrazuje úplný názov (spoločný pre rovnaké elektronické služby všetkých samosprávnych krajov) a podľa ktorého nájdete elektronickú službu na portáli slovensko.sk.

V zozname je v stĺpci „Elektronická služba“ zobrazený skrátený názov, ktorý je použitý ako názov služby na portáli PSK a to v úvodnej stránke elektronických služieb rozdelených podľa oblastí a tiež v ľavej navigačnej ponuke.

V stĺpci „Názov elektronickej služby“ sa zobrazuje úplný názov, podľa ktorého je možné elektronickú službu vyhľadať na portáli slovensko.sk, kde je spoločný pre rovnaké zverejnené elektronické služby všetkých samosprávnych krajov.

Vitajte v prostredí elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Vaše otázky, pripomienky týkajúce sa výhradne technickej podpory elektronických služieb posielajte na mail esluzby@psk.sk.

Postup správneho používania portálu elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja nájdete v nižšie uvedených odkazoch

Vážení občania, živnostníci,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Prešovským samosprávnym krajom, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a iné) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

 

Portál elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja sa zameriava na zlepšenie prístupnosti poskytovaných služieb občanom aj podnikateľom. Prioritným cieľom je uľahčiť styk občana s Prešovským samosprávnym krajom ako inštitúciou verejnej správy a to najmä sprehľadnením služieb, ktoré kraj občanovi poskytuje, spôsobom požiadavky na vybavenie služby, sledovania procesu vybavenia a predovšetkým znížením nákladov na vybavenie služby.

Portál elektronických služieb PSK ponúka: elektronické vybavenie požadovanej agendy,  získanie potrebných informácií, efektívnu komunikáciu s odbormi Úradu PSK.

Prostredníctvom  týchto služieb môže občan elektronicky poslať žiadosť (podanie) na Úrad PSK. Po spracovaní žiadosti (podania) bude občanovi  elektronicky zaslané vyjadrenie.  Jednotlivé služby sú zatriedené podľa zamerania do jednotlivých oblastí.

Bližšie informácie získate na uvedených odkazoch – technické informácieo portáli elektronických služieb, nápoveda, ako pracovať s portálom
V prípade, že ste nenašli požadované informácie, napíšte nám prostredníctvom elektronického formulára alebo mailom na esluzby@vucpo.sk

Vitajte v prostredí elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Vaše otázky, pripomienky týkajúce sa výhradne technickej podpory elektronických služieb posielajte na mail esluzby@psk.sk.

Postup správneho používania portálu elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja nájdete v nižšie uvedených odkazoch

Vážení občania, živnostníci,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Prešovským samosprávnym krajom, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a iné) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

 

Portál elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja sa zameriava na zlepšenie prístupnosti poskytovaných služieb občanom aj podnikateľom. Prioritným cieľom je uľahčiť styk občana s Prešovským samosprávnym krajom ako inštitúciou verejnej správy a to najmä sprehľadnením služieb, ktoré kraj občanovi poskytuje, spôsobom požiadavky na vybavenie služby, sledovania procesu vybavenia a predovšetkým znížením nákladov na vybavenie služby.

Portál elektronických služieb PSK ponúka: elektronické vybavenie požadovanej agendy,  získanie potrebných informácií, efektívnu komunikáciu s odbormi Úradu PSK.

Prostredníctvom  týchto služieb môže občan elektronicky poslať žiadosť (podanie) na Úrad PSK. Po spracovaní žiadosti (podania) bude občanovi  elektronicky zaslané vyjadrenie.  Jednotlivé služby sú zatriedené podľa zamerania do jednotlivých oblastí.

Bližšie informácie získate na uvedených odkazoch – technické informácieo portáli elektronických služieb, nápoveda, ako pracovať s portálom
V prípade, že ste nenašli požadované informácie, napíšte nám prostredníctvom elektronického formulára alebo mailom na esluzby@vucpo.sk

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20. 4. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023