Elektronické verejné obstarávanie

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon verejnom obstarávaní“). Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je PSK povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so smernicou o verejnom obstarávaní.

Lehota vybavenia služby

Lehota na predkladanie súťažných ponúk 

  • pri nadlimitných zákazkách (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri predkladaní ponuky elektronickými prostriedkami,
  • pri podlimitných zákazkách (§ 114 ods. 4ods. 5 uvedeného zákona) nesmie byť kratšia ako 15 dní pri tovaroch a službách, a ako 25 dní alebo 30 dní pri stavebných prácach odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku.

Konkrétna lehota a spôsob sa určuje v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažnej ponuke.

Správne poplatky

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom – prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky – elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné  podať súťažnú ponuku elektronicky priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára – súťažná ponuka. Pri elektronicky podaných ponukách v zmysle § 49 uvedeného zákona nie je možnosť podať  Doplnenie podania. 

 

Publikované: 22. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023