Opravné prostriedky proti rozhodnutia PSK

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Informácia o mieste, lehotách a náležitostiach podania opravných prostriedkov, odvolaniach a žalôb proti rozhodnutiam vydaných Prešovským samosprávnym krajom.

Účinnosť od 1. 7. 2016

Podľa § 22 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (Zákon o samosprávnych krajoch) ak samosprávny kraj rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolacím orgánom je v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad v sídle kraja – t.j. pri rozhodovaní Prešovského samosprávneho kraje je to Okresný úrad Prešov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Osobitný predpis môže ustanoviť, že odvolacím orgánom bude iný orgán napr. vecne príslušné ministerstvo.

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení na príslušný odvolací orgán prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak osobitný zákon neustanovuje inú lehotu na odvolanie.

Okresný úrad v sídle kraja nemôže:

  1. zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy,
  2. preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku mimo odvolacieho konania

Rozhodnutie vyššieho územného celku po 1.7.2016 je možné preskúmať správnou žalobou v rozsahu a za podmienok daných ust. §§ 177 a nasl. zákona číslo 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“).

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 15. 8. 2023