Prebytočný majetok PSK

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Zverejnenie ponúk na prenájom a predaj v súlade so zákonom 446/2001 Z. z. a Zásadami hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) pri nakladaní s prebytočným majetkom postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.

Informácia o prebytočnom majetku PSK

Majetok PSK nadobudnutý podľa osobitných predpisov alebo vlastnou činnosťou tvoria nehnuteľné veci, hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva. Prebytočný majetok samosprávneho kraja je ten, ktorý samosprávny kraj alebo správca trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Pre verejnosť je určená ponuka prebytočného nehnuteľného majetku PSK. Jedná sa o nehnuteľný majetok v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a majetok v správe Úradu PSK, o ktorom bolo rozhodnuté o prebytočnosti.

Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (ďalej len OvZP PSK) sú určené ponuky prebytočného hnuteľného majetku.

Zodpovedný za nehnuteľný majetok a hnuteľné veci,  s ktorými hospodári Ú PSK je odbor organizačný a  za hnuteľné veci zverené do správy organizácií je vecne príslušný odbor – napr. odbor  školstva, kultúry, sociálny.

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku PSK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Aktuálne ponuky prebytočného hnuteľného majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a v správe Úradu PSK. (Staršie uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

  • číslo
  • správcu
  • poradové číslo (P. č.)
  • názov hnuteľného majetku,
  • inventárne číslo
  • obstarávaciu cenu v EUR

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor …
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne ponuky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prevodov prebytočného majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.)Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 22. 2. 2021

Aktualizované: 15. 8. 2023