Ako získať informácie podľa infozákona

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie ako požiadať o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len infozákon). Informácie v zmysle tohto zákona poskytuje PSK prostredníctvom žiadosti. Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadeniaPoznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania –  okrem podaní podľa zákona 211/2000 nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.

Žiadosť o informácie

Informácie sa získavajú pomocou žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľakontaktné údaje
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti

Žiadosť je možné podať:

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Doručený opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie odstúpi gestor bez zbytočného odkladu odvolaciemu orgánu. Odvolacím orgánom je Okresný úrad (§ 22 ods. 2 zákona č.302/2001 Z. z. v spojení s § 4 ods. 2, písm. c, z. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a s § 19 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 177 a nasl. zákona č 162/2013 Z. z. správny súdny poriadok po nadobudnutí právoplatnosti v dôsledku využitia súdneho opravného

Načítavanie obsahu…

Publikované: 10. 1. 2019

Aktualizované: 7. 8. 2023