Životné prostredie

Obrázok - Životné prostredie

Európska politika v oblasti životného prostredia:

Aktivity EÚ v oblasti životného prostredia sú úzko späté s ekonomickým a sociálnym rozvojom pri zachovaní ekologických štandardov. Na marcovom summite EÚ najvyšší štátni predstavitelia odsúhlasili 20% zníženie emisií skleníkových plynov a 20% podiel obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe do roku 2020 (percentuálne vyjadrenie sa vzťahuje k porovnaniu s rokom 1990). Na základe tohto rozhodnutia Európska komisia pripravuje návrh, akým spôsobom sa vytýčené ciele naplnia.

V januári 2005 bola prijatá smernica ETS (Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov), ktorej cieľom je podporovať znižovanie emisií skleníkových plynov efektívne a ekonomicky. Dňa 20. februára 2007 bolo do ETS zahrnuté aj letectvo. ETS má vo svojich troch fázach zároveň funkciu analýzy, pomocou ktorej bude vypracovaný plán na zníženie emisií v celosvetovom meradle. Správa bola zverejnená ku koncu roka 2007 a akčný plán má presahovať obdobie do 2012.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti životného prostredia: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

Viac informácií o smernici ETS: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/implementation_en.htm

 Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/index_sk.htm

Programy EÚ:

Publikované: 24. 4. 2012

Aktualizované: 20. 3. 2024