Zamestnanosť a sociálne veci

Banner - Employment

Európska politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí:

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti podporuje tvorbu väčšieho počtu pracovných miest a zvyšovanie ich kvality, ako aj spoločnosť, v ktorej bude mať každý svoje miesto a právo na rovnaké príležitosti.

Politiky zamestnanosti a sociálnych záležitostí EÚ prinášajú občanom praktické výhody, napríklad pri hľadaní práce, sťahovaní sa do inej krajiny z pracovných alebo iných dôvodov, získavaní vyššej kvalifikácie a pod. Generálne riaditeľstvo v spolupráci s orgánmi členských štátov, sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími zainteresovanými stranami reaguje na výzvy spojené s globalizáciou, starnutím obyvateľstva Európy a meniacou sa sociálnou situáciou. Podpora sa sústredí najmä na oblasti:

• Tvorba väčšieho počtu pracovných miest a zvýšenie ich kvality

• Voľný pohyb pracovníkov a koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.

• Lepšie pracovné podmienky

• Začlenenie do spoločnosti a boj proti diskriminácii

• Rovnosť medzi mužmi a ženami

Priority Európskej komisie sú zapracované v ročnom pláne riadenia GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=sk

Viac informácií: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=sk

Stránka ponúka podrobný prehľad o politike EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí ako aj odkazy na informačné a asistenčné portály EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnej mobility a hľadania práce, odbornej a právnej pomoci. Odkazy priamo na webovej stránke PSK: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/europe-direct/

EÚ programy:

 

 

Publikované: 30. 4. 2010

Aktualizované: 5. 12. 2023