Rozvoj miest a obcí

Európska politika v oblasti rozvoja miest a obcí

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG Regio)

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku je súčasťou európskej komisie. Jeho úlohou je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť znižovaním rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a krajín Európskej únie.

Základnou politikou Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku je politika súdržnosti, ktorá znižuje rozdiely a podporuje neustále zlepšovanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku pomáha menej rozvinutým regiónom a regiónom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dosiahnuť rýchlejšie tempo udržateľného hospodárskeho rastu. Robí tak prostredníctvom spolufinancovania projektov infraštruktúry, rozvojom informačnej spoločnosti, zrýchľovaním prenosu know-how, podporou investícií do ľudských zdrojov a povzbudzovaním cezhraničnej spolupráce. Politika regionálneho rozvoja je jedným z prejavov solidarity Európskej únie.

Základné finančné nástroje Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku

Sumár operačných programov podľa krajín v oblasti regionálneho rozvoja

Programy EÚ

Publikované: 8. 4. 2021

Aktualizované: 20. 3. 2024