Podnikanie

Európska politika v oblasti podnikania a priemyslu

Odstraňovanie administratívnych obmedzení, stimulácia investícií, podpora udržateľnej produkcie, istenie fungovanie vnútorného trhu EÚ pre tovary, zavádzanie nových možností pre podnikanie – predstavuje niekoľko príkladov, čo robí EÚ pre vytváranie priateľného prostredia pre podnikanie. Malé podniky majú často ťažkosti s financovaním ich rastu a inovácií. Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na stimulácii výhodných pôžičiek a rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky.

Prehľad podporných programov EÚ pre MSP

Európska únia poskytuje podporu malým a stredným podnikom (MSP) v Európe. Táto podpora sa realizuje v rôznych formách, napr. formou grantov, pôžičiek a v niektorých prípadoch formou záruk. MSP môžu využívať mnohé opatrenia nefinančnej pomoci vo forme programov a služieb na podporu podnikania.

V tomto prehľade, ktorý nie je vyčerpávajúci, sú predstavené európske programy, ktoré majú MSP k dispozícii. Prehľad obsahuje informácie a hlavné internetové stránky pre každý program.

Typy podporných programov

Podporné programy sú rozdelené do štyroch kategórií:

 1.  Možnosti tematického financovania (str. 3-9)
  Toto financovanie je väčšinou tematické s osobitnými cieľmi –– životné prostredie, výskum, vzdelávanie – finančné prostriedky navrhujú a implementujú jednotlivé oddelenia Európskej komisie. MSP a iné organizácie môžu o podporu v rámci programov požiadať priamo, obyčajne za predpokladu, že predložia trvalo udržateľné a nadnárodné projekty s pridanou hodnotou. V závislosti od druhu programu môžu byť žiadateľmi aj priemyselné zoskupenia, podnikateľské zväzy, poskytovatelia služieb pre podniky a (alebo) poradcovia. Všeobecným pravidlom je spolufinancovanie.
 2. Štrukturálne fondy (str. 10-12)
  Štrukturálne fondy sú svojimi rôznymi tematickými programami a iniciatívami Spoločenstva najvýznamnejšími nástrojmi na financovanie MSP.
 3. Finančné nástroje (str.13-15)
  Väčšina finančných nástrojov je dostupná nepriamo cez vnútroštátne finančné sprostredkovateľské orgány. Mnohé z nich riadi Európsky investičný fond.
 4. Podpora internacionalizácie MSP (str. 16-20)
  Vo všeobecnosti spočíva v pomoci sprostredkovateľským organizáciám a (alebo) verejným orgánom v oblasti internacionalizácie, aby sa MSP umožnil prístup na trhy mimo EÚ.

Kde nájsť pomoc lokálne?

Programy EÚ

Publikované: 23. 7. 2012

Aktualizované: 20. 3. 2024