Kultúra

Obrazok - Kultura

Európska politika v oblasti kultúry:

Už od roku 1970 sa Spoločenstvo usilovalo o aktivitu a kompetencie v oblasti kultúry prostredníctvom viacerých ministerských uznesení a výziev. Konkrétnym príkladom je projekt „Európske hlavné mesto kultúry“, ktorý vznikol v roku 1985. V roku 1991 sa začala EÚ oficiálne zaoberať politikou kultúry, výsledkom čoho bol článok 151 Maastrichtskej zmluvy (1992), tzv. kultúrny článok – právny základ pre spoločnú kultúrnu činnosť v rámci EÚ. V článku sa okrem iného hovorí, že Únia bude prispievať k rozkvetu kultúr členských štátov rešpektujúc ich národnú a regionálnu rozmanitosť a súčasne zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo.

V máji 2007 prijala Komisia „Európsky program pre kultúru v globalizovanom svete“. Ide o historicky prvú stratégiu pre kultúru, ktorá potvrdzuje kľúčovú úlohu kultúry v procese európskej integrácie a navrhuje kultúrny program pre Európu a pre jej vzťahy s tretími krajinami. Európska stratégia pre kultúru bude doplnená o ďalšie činnosti EÚ v oblasti kultúry, akou je napríklad nadchádzajúci Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008. 

Výzvy na predkladanie návrhov v oblasti kultúry:

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2448_en.htm

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Programy EÚ:

Culture EC

Podporné kultúrne programy:

Nové kompetencie Spoločenstva v oblasti kultúry umožnili zriadenie prvej generácie podporných programov:

Druhú generáciu podporných kultúrnych programov predstavoval

Odvetvia kultúrneho priemyslu:

Jedným z poslaní EÚ je podľa článku 157 Zmluvy o ES zabezpečiť podmienky potrebné k tomu, aby boli priemyselné odvetvia v rámci Spoločenstva konkurencieschopné.

Odvetvia kultúrneho priemyslu vrátane filmu, audiovizuálnych médií, vydavateľstiev, remeselníckeho priemyslu a hudby sú dôležitým zdrojom zamestnanosti (cca 5 miliónov pracovných miest v oblasti kultúry v rámci EÚ 27) ako aj nositeľom kultúrnej identity a rôznorodosti.

EÚ podporuje dva druhy kultúrneho priemyslu

Audiovizuálne médiá a film (program MEDIA):

V roku 1991 bol zriadený Program MEDIA s cieľom podporiť rozvoj európskeho audiovizuálneho priemyslu. Odvtedy nasledovali štyri viacročné programy a aktuálny program MEDIA (2007-2013) s rozpočtom 755 miliónov EUR. Tento je zameraný na uchovávanie a šírenie európskej kultúrnej rôznorodosti a audiovizuálneho dedičstva, zvyšovanie pohybu európskych audiovizuálnych diel a posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemysel. Program sa týka rozvoja, distribúcie a podpory audiovizuálnych diel. Nepodporuje audiovizuálnu produkciu, ktorá zostáva kompetenciou členských krajín. 

Multimediálny obsah (program eContent):

Program eContent (2000-2005) – „Európsky digitálny obsah v globálnych sieťach“ bol zriadený v roku 2000 s rozpočtom 100 miliónov EUR, ktorého cieľom bolo povzbudiť rast a rozvoj priemyslu s digitálnym obsahom v Európe. Naň nadviazal program eContent Plus (2005-2008) s rozpočtom 149 miliónov EUR, ktorý sa zameriava na odstránenie organizačných prekážok a podporu najnovších technických riešení na zlepšenie dostupnosti a využívania digitálnych materiálov vo viacjazyčnom prostredí. Program sa sústreďuje na špecifické oblasti trhu, v ktorých je vývoj spomalený: geografický obsah, vzdelávací obsah a digitálne knižnice (kultúrny, vedecký a odborný obsah). Program podporuje celoeurópsku koordináciu knižničných, muzeálnych a archívnych zbierok ako aj ochranu digitálnych zbierok s cieľom zabezpečiť dostupnosť kultúrneho, odborného a vedeckého majetku pre ďalšie použitie.

Viac informácií: http://ec.europa.eu/media

Kultúrna ekonomika:

Úloha kultúrneho a kreatívneho sektora v kontexte Lisabonskej stratégie je stále značne zanedbávaná. Meranie sociálno-ekonomických výsledkov tohto sektora je relatívne novým trendom. Umenie a kultúra sú vnímané ako okrajové pokiaľ ide o ekonomický podiel.Toto vysvetľuje aj nedostatok štatistických nástrojov na meranie príspevku kultúrneho sektora do ekonomiky.

Predpokladom hodnotenia kultúrnej ekonomiky je definovanie príslušných sektorov a činností. Nedávno publikovaná štúdia „Kultúrna ekonomika v Európe“, ktorej autorom je konzultačná spoločnosť KEA European Affairs, zdôrazňuje priamy (HDP, rast a zamestnanosť) a nepriamy (spojenia medzi tvorivosťou a inováciami, spojenia s IKT, regionálnym rozvojom a atraktivitou) príspevok kultúrneho a kreatívneho sektora k plneniu Lisabonských cieľov. Štúdia obsahuje sériu odporúčaní týkajúcich sa stratégie pre kreatívnu Európu.

Niekoľko štatistických údajov na záver:

Štúdiu „The Economy of Culture in Europe“ nájdete na: http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_en.html

Publikované: 24. 4. 2012

Aktualizované: 6. 5. 2024