Podanie podnetu v zmysle zákona 54/2019

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podnet podávaný zamestnancami PSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Na uvedený kontakt je možné podávať protispoločenský podnet podľa zákona č. 54/2019 Z. z., ktorý je platný len pre všetkých zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Podnetom je:

Možnosť podania podnetu

Podnet možno podať

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Písomné podanie

Písomný podnet sa zasiela na adresu:

Úrad PSK – Hlavný kontrolór
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálka s podnetom musí byť označená: Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

Ústne podanie

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Elektronické podanie mailom

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk.

Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Publikované: 4. 4. 2022

Aktualizované: 27. 5. 2024