Symboly PSK

Poslanci Zastupiteľstva PSK schválili symboly na 6. a 7. zasadnutí (16. júla a 24. septembra 2002). Používanie a ochranu symbolov PSK stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 34/2013.

Erb PSK

Erb PSK

Erb PSK korení v symboloch troch územných historických celkov – stolíc (žúp) – Šariša, Spiša a Zemplína, ktoré vznikli už v stredoveku. Samotné erby týchto celkov vznikli v 16. – 17. storočí a používali sa až do roku 1922. Pravá polovica erbu reprezentuje Šariš, ľavá horná časť Spiš a ľavá dolná časť Zemplín. Historické erby stolíc nemohli byť prevzaté do spoločného erbu kompletne. Z historického erbu Šariša bol preto vypustený anjel nesúci kráľovskú korunu. Ostala koruna ako všeobecne známy symbol moci a impozantnosti a tri zvlnené pruhy, ktoré v prípade toho regiónu už dávno symbolizovali tri hlavné šarišské rieky Torysu, Topľu a Ondavu. Z komplikovaného štvrtého erbu Spišskej stolice bol prevzatý iba lev – symbol udatnosti a sily, nachádzajúci sa v 1. poli, ktoré je v heraldike považované za najčestnejšie. Levy sa ako figúry nachádzali od stredoveku až do súčasnosti aj v erbe hlavného mesta Spiša – Levoče. Zo zložitého erbu Zemplína sa prevzali iba tri ryby, ktoré aj v súčasnosti sú aktuálnym symbolom pre severnú časť Zemplína. Ináč bola ryba oddávna v heraldike považovaná za symbol šťastia a je známa dodnes aj ako starokresťanský symbol.

Vlajka PSK

Vlajka PSK

Vlajka PSK samosprávneho kraja pozostáva zo 4 pozdĺžnych pruhov, vo farbách bielej (2/6), žltej (1/6), modrej (1/6), červenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3. Pri slávnostných príležitostiach možno používať zástavu (ktorá má spravidla rozmery 120 x 180 cm), utvorenú podľa vlajky samosprávneho kraja. Vlajku samosprávneho kraja sú oprávnené používať iba orgány samosprávneho kraja. Iné právnické osoby a občania môžu používať zástavy utvorené podľa vlajky samosprávneho kraja.

Vlajka (zástava) sa prechodne verejne vztyčuje (vyvesuje) na budovách, verejných priestranstvách pri slávnostných príležitostiach najmä regionálneho významu. Výzvu na slávnostnú výzdobu vlajkami (zástavami) Prešovského samosprávneho kraja vydáva úrad. Zástava samosprávneho kraja sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe verejných miestností a siení.

Ak sa vo výzdobe používa vlajka Prešovského samosprávneho kraja a štátna vlajka SR sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka Prešovského samosprávneho kraja sa umiestňuje vpravo z čelného pohľadu. Pri smútočných udalostiach sa vlajka (zástava) vztyčuje na pol žrde.

Pečať PSK

Päčať PSK

Pečať samosprávneho kraja je okrúhla s priemerom 45 mm, uprostred s erbom samosprávneho kraja a dolu sa začínajúcim odstredivým kruhopisom Prešovský samosprávny kraj a rok vzniku PSK 2002. Odtlačok pečate samosprávneho kraja sa používa na originál pamätných listín, závažných dokumentov, pri udelení verejných uznaní a iných pôct významným osobnostiam a podobne.

Svoje vlastné symboly má aj predseda Prešovského samosprávneho kraja. Symbolmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja sú reťaz a štandarda.

Publikované: 20. 2. 2014

Aktualizované: 20. 10. 2023