PHSR PSK 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020

PHSR 2014 -2020 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovwkého samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súlade so Zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vypracoval v spolupráci s externým dodávateľom, nový základný strednodobý rozvojový dokument PSK, ktorým je "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020" (PHSR PSK 2014 – 2020).

Dokument bol vypracovaný v súlade s prioritami a cieľmi ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie kraja. Zohľadňuje aktuálnu sociálno-ekonomickú situáciu v regióne, nové výzvy i nové podmienky v rámci Európskej únie a Slovenskej republiky.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK 2014 – 2020) spolu s územným plánom kraja, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi aktivitami a spolu s návrhom na zdrojové krytie ich zabezpečenia.

Dokumenty na stiahnutie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020 (schválený Zastupiteľstvom PSK dňa 23.2.2016, Uznesením č. 302/2016)

Aktualizácia PHSR PSK 2014 – 2020 bola schválená na Zastupiteľstve PSK dňa 23. apríla 2018, Uznesením č. 35/2018.

Predĺžená platnosť PHSR PSK 2014 – 2020 bola schválená na Zastupiteľstve PSK dňa 24. augusta 2020, Uznesením Z PSK č. 536/2020 

Jednotlivé časti samostatne

Prílohy

SEA dokumenty

Publikované: 15. 3. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023