Opis projektu

 

Obrázok vlajky Európskej únie

 

Logo OPTP - operačný program technická pomoc

Štátny znak - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Logo - Prešovský samosprávny kraj

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

„Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“

Informačno-poradenské centrum pre územie Prešovského kraja: Prešovský samosprávny kraj.

Základné údaje

Kontaktné údaje

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Email: ipc(at)vucpo.sk

Informačno-poradenské centrá

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov.

Gestorom a koordinátorom integrovanej siete informačno-poradenských centier je centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Ciele

Cieľom integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Čiastkové ciele

Čiastkové ciele integrovanej siete IPC sú:

  • zabezpečenie lepšej dostupnosti informácií pre širokú verejnosť koordináciou poskytovania informácií zo strany koordinátora integrovanej siete IPC a umiestnením informačno-poradenských centier v regiónoch Slovenska;
  • vytvorenie jednotného informačného centra (integrovaná sieť informačno-poradenských centier), ktoré bude poskytovať komplexné informácie o možnostiach využívania pomoci nástrojov EÚ a SR;
  • vytvorenie samostatnej sekcie na webovom sídle centrálneho koordinačného orgánu s komplexnými informáciami (informácie budú zdieľať jednotlivé informačno-poradenské centrá).

IPC v samosprávnych krajoch

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

V rámci projektu sú konkrétne financované:

  • mzda max. troch zamestnancov každého IPC,
  • vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady
  • a potrebné zariadenie a vybavenie kancelárií IPC v samosprávnych krajoch.

Do projektu sa zriaďovatelia IPC zapojili ako partneri žiadateľa o NFP. Oprávneným žiadateľom je centrálny koordinačný orgán.

Činnosť IPC

IPC poskytujú potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie.

Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu; spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.

Doplňujúce informácie

V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadia IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej úzko spolupracujú s koordinátorom IPC.

 

Realizácia projektu

Projekt na "Rozšírenie integrovanej siete IPC v Prešovskom kraji – IPC Humenné" bude realizovaný od 01.01.2020 do 31. 12. 2021.

Projekt na "Prevádzkovanie integrovanej siete IPC" bude realizovaný od 01.01.2019 do 31. 12. 2021. 

Projekt na "Vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete IPC" bol realizovaný od 01.10.2016 do 31. 12. 2018 (pilotný projekt, ktorý plynule pokračoval).

Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.

Publikované: 6. 12. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023