Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry Snina

Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina

Základné údaje projektu

Názov projektu: Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina
Názov a sídlo prijímateľa: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj (zahŕňa 19 obcí regiónu Snina: Osadné, Pčoliné, Parihuzovce, Topoľa, Príslop, Kolbasov, Jalová, Kolonica, Ladomirov, Kalná Roztoka, Ruská Volová, Klenová, Brezovec, Dúbrava, Michajlov, Hrabová Roztoka, Nová Sedlica, Uličské Krivé a Zboj)
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  587 734,48 €

Popis projektu:

Predmetom projektu sú hydrogeologické prieskumné práce, úlohou ktorých je analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej úrovne zásobovania pitnou vodou a stanoviť priority a podmienky na jeho realizáciu v dotknutom území v okrese Snina.

Hlavný cieľ projektu:

Vytvorenie predpokladov pre úspešnú realizáciu projektov prostredníctvom vypracovania aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu plánovaných projektov. V rámci predkladaného projektu sa jedná o hydrogeologické prieskumné práce.

Špecifický cieľ: Predprojektová príprava.

Výsledky projektu

Realizáciou projektu sa zabezpečí predprojektová príprava (hydrogeologické prieskumné práce), ktorej cieľom bude vytvorenie predpokladov pre úspešnú realizáciu projektov zameraných na vybudovanie zdrojov podzemnej vody slúžiacej na zásobovanie obyvateľov obcí okresu Snina pitnou vodou. Výstupom hydrogeologických prieskumných prác budú záverečné správy, v ktorých budú uvedené údaje potrebné na podrobné vypracovanie projektovej dokumentácie.

Aktivity v rámci projektu

Hlavná aktivita projektu: „Obstaranie územnoplánovacích podkladov – hydrogeologické prieskumné práce“.

Ďalšie informácie

Plagát predprojektovej prípravy Snina

Publikované: 22. 3. 2024

Aktualizované: 25. 3. 2024