Regionálny operačný program 2007-2013

Projekty v rámci programu ROP 2007 – 2013

Školstvo (Rekonštrukcia škôl)

Prioritná os 1 „Infraštruktúra vzdelávania“

Sociálne služby (Rekonštrukcia DSS)

Prioritná os 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“

Cestovný ruch

Prioritná os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu:

Kultúra

3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií

  • Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade
  • Rekonštrukcia objektu – Sp. Sobota

3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

  • Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Tatranskej Galérie – budova elektrárne

Vybavenosť územia

Prioritná os 4 „Regenerácia sídiel“

Dopravná infraštruktúra

Prioritná os 5 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“

Technická pomoc

Prioritná os 6 „Technická pomoc“

Zdravotníctvo

Prioritná os 2 „Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov“

Publikované: 24. 10. 2017

Aktualizované: 9. 11. 2023