Poloniny trail

Predprojektová príprava potrebná pre dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail

Základné údaje projektu

Názov projektu: Predprojektová príprava potrebná pre dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail

Názov a sídlo prijímateľa: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  131 731,15 €

Popis projektu:

Projekt Poloniny trail je pilotným integrovaným projektom na území Prešovského samosprávneho kraja. Vznikol na základe Iniciatívy Catching-Up Regions a to v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. Cieľom tejto akcie je naštartovať endogénny potenciál najmenej rozvinutého okresu v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Iniciatíva sa v rámci komponentu Poloniny trail zameriava na vybudovanie cyklookruhu  (dĺžka 86 km), ktorý bude spájať významné obce v Národnom parku Poloniny a tak podporiť rozvoj mäkkého turizmu v tomto regióne.

Cieľ:

Vypracovanie aktuálnej územnoplánovacej a projektovej dokumentácie Poloniny trail. Vypracovaná projektová dokumentácia bude potrebným základom pre vytvorenie všetkých predpokladov hladkej realizácie projektov a taktiež posilní pripravenosť na realizáciu investičných zámerov v súvislosti s veľkým objemom finančných prostriedkov, ktoré majú byť pre Slovensko poskytnuté v rámci programového obdobia 2021-2027, ako aj z Plánu obnovy a odolnosti a Fondu spravodlivej transformácie.

Výsledky projektu

Projekt Poloniny trail prispeje významnou mierou k naštartovaniu turistického potenciálu  v okrese Snina ktorý dlhodobo trpí migráciou mladých ľudí do vyspelejších regiónom Slovenska a obce národného parku sa postupne vyľudňujú. Národný park Poloniny však ponúka obrovský turistický potenciál a to vďaka viacerým unikátnym prvkom ako sú karpatské bukové pralesy UNESCO), drevené cerkvi (UNESCO), park tmavej oblohy, divoká zver, rusínska ľudová tradícia a folklór. Spojením všetkých týchto atribútov vieme ponúknuť turistom kompletné zážitkové produkty cestovného ruchu a vytvoriť z tohto regiónu zaujímavú turistickú destináciu, tak ako je to v neďalekom Bieszadskom parku na Poľskej strane. K tomto cieľu nepochybne patrí dobudovanie infraštruktúry a to moderných kvalitných cyklotrás, ktoré budú lákadlom pre turistov nielen zo Slovenska. Vzhľadom na preukázateľné dáta z iných krajín, ktoré hovoria o čoraz väčšom podiely turizmu na HDP očakávame, že v priebehu najbližších rokov sa tento trend prejaví aj v Prešovskom kraji prostredníctvom dobudovania základnej infraštruktúry a cielenej podpore turizmu, ktorej súčasťou je aj výstavba cyklookruhu Poloniny trail.

Projekt „Predprojektová príprava potrebná pre dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ rieši financovanie rozsiahlej projektovej dokumentácie pre 2. etapu tohto cyklookruhu, preto je dôležitou a nevyhnutnou časťou pre komplexné naplnenie cieľa Prešovského kraja. Vďaka projektu Predprojektová príprava bude v tejto zabezpečená následná výstavba samotných úsekov v dĺžke 14,5 (Starina – Ruské) km a 26 km (Runina – Ruský Potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín).

Prostredníctvom obstarania a vypracovania projektovej dokumentácie dôjde k dobudovaniu cykloinfraštruktúry, zlepšia sa podmienky pre podporu turizmu a v konečnom dôsledku dôjde k podpore celkového ekonomického, turistického a kultúrneho potenciálu regiónu. 

Aktivity v rámci projektu

Hlavné aktivity projektu:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie Poloniny trail – 2. etapa – „Starina – bývalá obec Ruské“ 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie Poloniny trail – 2. etapa – „Runina – Ruský potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“ 

Ďalšie informácie

Informácie o IROP nájdete na: www.mirri.gov.sk

Plagat projektu poloniny trail

Publikované: 27. 9. 2023

Aktualizované: 23. 10. 2023