Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Logá projektu - EÚ Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Základné údaje projektu

Výsledky projektu

Hlavným výsledkom realizácie projektu je zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík do našej organizácie. Vedľajším produktom je samozrejme aj inventarizácie aktív, analýza rizík, námety na bezpečnostné opatrenia a lepšie spĺňanie zákonov 69/2018 Z.z.  a 95/2019 Z.z.

Ako KPI projektu (Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov) bude nasadený SW nástroj na monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Počas implementácie projektu bude prijatý manažér kybernetickej bezpečnosti. Vedeniu Prešovského samosprávneho kraja budú na schválenie predložené vypracované smernice, čo zabezpečí prijatie procesov do praxe. Prešovský samosprávny kraj bude realizovať pravidelnú analýzu rizík a školenia informačnej bezpečnosti (raz za 2 roky, alebo pri nástupe do zamestnania).

Financovanie týchto opatrení bude zabezpečené z vlastného rozpočtu, pričom priamy náklad predstavuje iba manažér kybernetickej bezpečnosti.

Aktivity v rámci projektu

Aktivita 1. –  Analýza a dizajn

Analýza a dizajn bude pozostávať z nasledovných častí:

Aktivita 2. – Implementácia a Testovanie

Aktivita  pozostáva z customizácie a testovania offline klientskeho nástroja evidencie informačných aktív, rizík a incidentov – pričom ako základ sa použije open source modul Vládneho informačného systému kybernetickej

Aktivita 3. – Nasadenie

Aktivita pozostáva z nasadenia vyššie spomínaného offline klientskeho nástroja evidencie informačných aktív, rizík a incidentov

Ďalšie informácie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Plagát - informácie o projekte Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Publikované: 18. 7. 2022

Aktualizované: 11. 6. 2024