LEMAD PSK II

LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II

Logá projektu - EÚ Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Základné údaje projektu

Výsledky projektu

Hlavné výsledky projektu

Návrh riešenia napĺňa zadefinovanú strategickú prioritu „Manažment údajov“ a je založený na koncepte „Data governance“, čo je súbor osvedčenejších skúseností zahŕňajúcich procesy, politiky a nástroje, zabezpečujúce manažment údajov v celom informačnom prostredí PSK. Úspešná realizácia projektu prinesie tieto zlepšenia a riešenia definovaného problému:

Aktivity v rámci projektu

Aktivita 1 –  Analýza a dizajn

Cieľom analýzy pri implementácii systematického manažmentu údajov v organizácii je presná špecifikácia biznis architektúry, architektúry ISVS a tiež technických, funkčných a procesných požiadaviek na výsledný IS. Analytická fáza môže mať podstatný vplyv na budúce riešenie spojené s vývojom a prevádzkou systému.

Aktivita 2 –  Nákup HW a krabicového softvéru

Pre potreby budovania integračného dátového systému je potrebné zakúpiť licencovaný softvér Talend alebo ekvivalent, ktorý umožňuje funkcie ETL – Extrakt, Transform, Load, nielen na vybrané ISVS, ale na akékoľvek databázy a dátové zdroje, ktoré úrad PSK má k dispozícii.

Aktivita 3 –  Implementácia

Aktivita logicky nadväzuje a využíva výstupy predchádzajúcej aktivity. Dokumentácia, ktorá vznikne podrobnou analýzou, bude slúžiť ako zadanie pre návrh softvérových a hardvérových riešení. Základ programových funkcií tvorí zoznam aplikačných a koncových služieb, ktoré sú definované v architektúre informačných systémov. K aplikačným a koncovým službám budú rozpracované podrobné špecifikácie, ktoré sa budú programovo realizovať.

Aktivita 4 –  Testovanie

Analýza, návrh, implementácia, integrácia a všetky ostatné činnosti súvisiace so softvérovým vývojom môžu a zrejme vždy budú do výsledného systému zanášať určité percento chýb. Tomuto môžeme zabrániť len dôsledným riadením kvality celého procesu a testovaním na najrôznejších úrovniach a tak znížiť percento chýb na minimum, prípadne chyby celkom eliminovať tak, aby výsledný systém fungoval bezchybne, alebo aby sa tomuto stavu čo najviac približoval.

Aktivita 5 –  Nasadenie

Po úspešnom testovaní budú procesy kvality dát implementované, dáta vyčistené, integrácia pre kľúčové objekty zrealizovaná, procesy pre vyhlasovanie referenčných údajov implementované a referenčné údaje vyhlásené, proces konzumovania dát implementovaný, datasety pre Open Data definované a publikované, procesy v oblasti registrov implementované, integrácia na CSRÚ vytvorená.

Ďalšie informácie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

  Odkaz na zväčšené zobrazenie - Plagat LEMAD - základ informácie o projekte 

Publikované: 14. 7. 2022

Aktualizované: 9. 11. 2023