NP Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

Národný projekt Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“​

 

Národný projekt Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK


Európska únia Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky, Prešovský samosprávny kraj, Operačný program ľudské zdroje

Nová webová stránka národného projektu:
www.np.psk.sk

 


Základné údaje projektu

Projekt s názvom:Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Číslo projektu:312011ALF7
Operačný program:Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:312010 – 1. Vzdelávanie
Prijímateľ:Prešovský samosprávny kraj
Miesto realizácie projektu:Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce
Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov – SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce, Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Začiatok projektu:08/2020
Ukončenie projektu:12/2023
Celkové oprávnené výdavky:4 957 766,50 €
Maximálna výška NFP:4 709 878,17 €
Cieľové skupiny:Žiaci základných škôl, Žiaci stredných odborných škôl, Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných odborných škôl v zmysle platnej legislatívy.


Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

Čiastkové ciele projektu

Popis projektu

Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji  v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK, ktorý bude financovaný z viacerých operačných programov:

Finálnym cieľom integrovaného prístupu je rozvoj a zvýšenie kvality obsahového, personálneho, materiálno-technického a priestorového vybavenia stredných odborných škôl na území PSK.

Predmetom národného projektu je navrhnúť systém opatrení pre odstránenie nesúladu a identifikovaných problémových oblastí v rámci inovácií školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvorenie regionálnej platformy pre kľúčové zainteresované strany, ktorá by formálnejšie zapájala zamestnávateľov do zvyšovania efektívnosti stredného odborného školstva. Základný proces a navrhované opatrenia v rámci NP vytvoria návod pre konkrétne kroky zo strany úradu PSK v budúcnosti pre rozvoj ďalších stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zároveň môžu slúžiť ako aplikovateľný model prístupu k zvyšovaniu efektívnosti stredného odborného vzdelávania na národnej úrovni.

Dôležitým aspektom v rámci všetkých aktivít národného projektu je spolupráca malých a stredných podnikateľov so strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje väčšia previazanosť odborného vzdelávania a prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi vedie k skvalitneniu vzdelávacieho systému a zvýšeniu kvalifikácie pracovnej sily pre trh práce a je nástrojom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu

Publicita

Zlepšovanie kvality vzdelávania na SOŠ v PSK napreduje

Prezentácia z 3. zasadnutia regionálnej platformy pre stredné odborné vzdelávanie PSK

Základné dokumenty

kontakty zamestnancov národného projektu

Na stiahnutie:

Publikované: 14. 10. 2022

Aktualizované: 27. 5. 2024