SIRM

Logo projektu SIRM

Sociálno-ekonomická integrácia utečencov a migrantov

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Základné informácie o projekte

Názov projektu: SIRM –  Sociálno-ekonomická integrácia utečencov a migrantov

Číslo projektu: 01C0276

Vedúci partner: Rzeszow Regional Development Agency, Poľsko

Partneri projektu:

Rozpočet pre PSK: 131 420 €

Spôsob financovania: refundácia  

Spolufinancovanie PSK: 20%  (26 284,- €)

Začiatok realizácie projektu: marec 2023

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 1. fáza + 12 mesiacov fáza monitorovania výsledkov aktivít, ktoré viedli k ovplyvneniu politického nástroja

Všeobecný cieľ: Cieľom projektu je zlepšenie súčasných regionálnych politík a nástrojov zúčastnených regiónov v oblasti sociálno-ekonomickej integrácie migrantov a utečencov.

Čiastkové ciele:

Aktivity projektu:

1. fáza:  Výmena skúseností, učiaci sa proces (3 roky)

  1. Analýza regionálnych súvislostí a identifikácia osvedčených postupov.
  2. Analýza osvedčených postupov a výmena skúsenosti na medziregionálnej a regionálnej úrovni (návštevy na mieste, medziregionálne vzdelávacie podujatia, peer-to-peer aktivity, stretnutia zainteresovaných strán, okrúhle stoly, workshopy…)

2. fáza (1 rok): Implementácia a monitorovanie zlepšenia politických stratégií a nástrojov v zúčastnených regiónoch.

Individuálnym cieľom PSK v tomto projekte je zvýšiť znalosti a budovanie kapacít regionálnych orgánov v týchto tematických oblastiach, a identifikovať, preniesť a prijať inovatívne a úspešné osvedčené postupy a poznatky získané v partnerských regiónoch s cieľom zlepšiť nástroje regionálnej politiky.

Viac o projekte:  https://www.interregeurope.eu/sirm

Odkaz na newsletter: Newsletter (PDF, 1660 kB)

Projektové video: https://www.youtube.com/watch?v=XjicxE_3Xj4

Publikované: 9. 11. 2023

Aktualizované: 25. 3. 2024