ORIGINN

Logo projektu ORIGINN

Ekonomická a sociálna transformácia vo vidieckych oblastiach prostredníctvom priemyselných inovácií s dôrazom na agropotravinársky sektor

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Základné informácie o projekte

Názov projektu: ORIGINN –  Ekonomická a sociálna transformácia vo vidieckych oblastiach prostredníctvom priemyselných inovácií s dôrazom na agropotravinársky sektor

Číslo projektu: 01C0003

Vedúci partner: Ministerstvo pre klímu, potraviny a rozvoj vidieka Katalánska (Španielsko).

Partneri projektu:

Rozpočet pre PSK: 180 690 €

Spôsob financovania: refundácia  

Spolufinancovanie PSK: 20%  (36 138,- €)

Začiatok realizácie projektu: marec 2023

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 1. fáza + 12 mesiacov fáza monitorovania výsledkov aktivít, ktoré viedli k ovplyvneniu politického nástroja

Všeobecný cieľ:

Cieľom projektu v rámci 1. Cieľa politiky: Inteligentnejšia Európa je zlepšenie súčasných politických stratégií a nástrojov v zúčastnených regiónoch s cieľom rozšíriť úlohu a rozsah inovatívnych činností a podnikanie vo vidieckych oblastiach spojené s agropotravinárskym sektorom s cieľom podporiť príležitosti v týchto oblastiach.

Čiastkové ciele:

Aktivity projektu:

  1. fáza:  Výmena skúseností, učiaci sa proces (3 roky)
    1. Analýza regionálnych súvislostí a identifikácia osvedčených postupov.
    2. Analýza osvedčených postupov a výmena skúsenosti na medziregionálnej a regionálnej úrovni (návštevy na mieste, medziregionálne vzdelávacie podujatia, peer-to-peer aktivity, stretnutia zainteresovaných strán, okrúhle stoly, workshopy…)
  2. fáza: Implementácia a monitorovanie zlepšenia politických stratégií a nástrojov v zúčastnených regiónoch (1 rok)

Individuálnym cieľom PSK v tomto projekte je zvýšiť znalosti a budovanie kapacít regionálnych orgánov v týchto tematických oblastiach, a identifikovať, preniesť a prijať inovatívne a úspešné osvedčené postupy a poznatky získané v partnerských regiónoch s cieľom zlepšiť nástroje regionálnej politiky.

Viac o projekte:  https://interregeurope.eu/originn

Projektové video: https://www.youtube.com/watch?v=xl9DzgQWzog&t=17s

Publikované: 9. 11. 2023

Aktualizované: 25. 3. 2024