GREENHEALTH

logo greenhealth

GREENHEALTH Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Základné informácie o projekte

Názov projektu: GREENHEALTH Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život

Číslo projektu: 01C0250

Vedúci partner: Autonómne spoločenstvo regiónu Murcia – Generálne riaditeľstvo pre prírodné prostredie (Španielsko)

Partneri projektu:

Rozpočet pre PSK: 188 624 €

Spôsob financovania: refundácia  

Spolufinancovanie PSK: 20%  (37 724,- €)

Začiatok realizácie projektu: marec 2023

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 1. fáza + 12 mesiacov fáza monitorovania výsledkov aktivít, ktoré viedli k ovplyvneniu politického nástroja

Všeobecný cieľ:

Cieľom projektu je zlepšiť odolnosť chránených území prostredníctvom tzv. posilnenia väzieb medzi ochranou biodiverzity a ľudským zdravím v súlade so Stratégiou biodiverzity EÚ do roku 2030 a Európskou zelenou dohodou. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom medziregionálnych vzdelávacích aktivít medzi európskymi regiónmi a výmenou osvedčených postupov a skúseností.

Čiastkové ciele:

Aktivity projektu:

Hlavná fáza „Výmena skúseností“ (3 roky)

Vybrať, vymieňať si a prenášať osvedčené postupy ako výsledok medziregionálneho

vzdelávania:

  1. Analýza regionálnych súvislostí a identifikácia osvedčených postupov.
  2. Analýza osvedčených postupov a výmena skúsenosti na medziregionálnej a regionálnej úrovni (návštevy na mieste, medziregionálne vzdelávacie podujatia, peer-to-peer aktivity, stretnutia zainteresovaných strán, okrúhle stoly…)
  3. Vytvorenie živých laboratórií a pracovných skupín zainteresovaných strán na každom území
  4. Vypracovanie akčných plánov

Následná fáza (1 rok)

Implementácia, monitorovanie a šírenie akčných plánov.

Projektové video:

Stránka projektu:

Publikované: 9. 11. 2023

Aktualizované: 6. 3. 2024