O iniciatíve

Iniciatíva "Catching-up Regions" (CURI)

Iniciatíva Catching-up Regions

Iniciatíva "Catching-up Regions" je iniciatívou Európskej komisie (EK), realizovaná v spolupráci so Svetovou bankou (SB). Ide o pomoc "dobiehajúcim", resp. zaostávajúcim regiónom.

Iniciatíva bola pilotne realizovaná na území dvoch regiónov v Poľsku a Rumunsku.

Na území Slovenska je Prešovský samosprávny kraj (PSK) pilotným regiónom, ktorému je pri príprave a implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK na tento účel poskytnutá technická pomoc zo strany Európskej komisie (EK).

Dňa 24. januára 2018 bol zástupcami zúčastnených strán Milanom Majerským – predsedom PSK, Erichom Unterwurzacherom – riaditeľom sekcie Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK a Patrikom Krauspe – vedúcim Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podpísaný Zámer o spolupráci. Zúčastnené strany týmto zámerom potvrdili svoju spoluúčasť na implementácii Iniciatívy "Catching-up Regions" v PSK.

Zároveň deklarovali, že cieľom iniciatívy je prostredníctvom Akčného plánu pre rast a zamestnanosť v PSK, ktorý definuje výzvy PSK a jeho prekážky, vrátane aktivít – opatrení, podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) priamo v PSK.

Po podpise Zámeru o spolupráci SB poskytuje pri riešení jednotlivých prekážok a realizácii jednotlivých aktivít PSK expertný tím zložený zo slovenských a zahraničných expertov. Tento pripravuje a vypracováva v spolupráci s dotknutými subjektami modelové riešenia daného problému. Ďalšou participujúcou stranou je na národnej úrovni ÚPVII, sekcia CKO, ktorej úlohou je zabezpečiť vhodné zacielenie výziev tak, aby korešpondovali s definovanými aktivitami, vytvoriť podmienky pre zabezpečenie finančných zdrojov na implementáciu Iniciatívy a sprostredkovať komunikáciu s príslušnými ministerstvami.

Na stiahnutie

Konkrétne dokumenty ku komponentom nájdete pri jednotlivých komponentoch v rámci príslušnej etapy CuRI:

Publikované: 18. 1. 2023