Predseda PSK Milan Majerský na výjazde v okrese Svidník

Prioritou je dobudovanie ciest a rozvoj turizmu

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci svojich plánovaných výjazdov navštívil vo štvrtok 25. apríla Svidník. So  starostami, zástupcami firiem a organizácií z regiónu diskutoval o aktuálnych problémoch, ale aj o potenciáli tohto takmer 33-tisícového okresu.

Na pracovnom stretnutí zástupcov verejnej i miestnej samosprávy, ako aj ostatných aktérov miestneho rozvoja sa hovorilo o najslabších miestach regiónu, ale aj možnostiach a formách pomoci zo strany krajskej samosprávy.

„Samozrejme, nie je to otázka jedného stretnutia, ale je potrebné niekde začať a hľadať spoločne riešenia, ako tento región oživiť. Svidnícky okres patrí k najmenej rozvinutým v Prešovskom kraji, preto je dôležité priamo na mieste spoznať názory ľudí, ktorí tu žijú. Nechceme pritom len pasívne načúvať, ale aj aktívne prispieť k zlepšeniu jeho pozície i naštartovaniu ďalšieho rozvoja, “ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

 

Ako dodal, prioritou tohto okresu je dobudovanie dopravnej infraštruktúry a najmä severného obchvatu R4.  „Aj keď krajská samospráva nemá priamy dosah, zasadzujeme sa o to, aby štát túto agendu urýchlil a zabezpečil prípravu tejto strategickej stavby na všetkých úsekoch územia kraja. Čo sa týka ciest II. a III. triedy, ktoré spravujeme, vlani sme v okrese zrekonštruovali 10 kilometrov za  2,2 milióna eur a tento rok plánujeme vynaložiť na tento účel ďalších 1,6 milióna eur,“ priblížil predseda PSK.

Medzi plánovanými investíciami v tomto roku je rekonštrukcia mosta v Ladomírovej, úseky ciest Mestisko-Svidník, Hrabovčík-Rovné, Kapišová-Kružlová, Hunkovce-Korejovce, Ladomírova-Vagrinec či odstránenie bodových nedostatkov na ceste za obcou Hunkovce.

Jednou z diskutovaných tém stretnutia bolo aj školstvo, konkrétne duálne vzdelávanie a najmä optimalizácia siete stredných škôl.  Tá sa v prípade okresu týka Strednej odbornej školy technickej vo Svidníku, ktorá by mala byť v novom školskom roku vyradená zo siete škôl a zlúčená so SOŠ polytechnickou a služieb arm. gen. L. Svobodu.

„Ambíciou samosprávy je školy v celom kraji optimalizovať, predovšetkým ich zlučovať a pritom zachovávať žiadané odbory. Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky pre žiakov a pedagógov, zároveň efektívne využívať budovy a skvalitňovať vyučovací proces. Verím, že regulácia počtu škôl nebude strašiakom, ale nevyhnutným opatrením, ktoré bude rešpektovať klesajúci demografický vývoj, potreby trhu práce a napokon aj volanie po kvalitnom školstve,“  uviedol predseda kraja. Ten informoval, že zmenou zriaďovateľa – z PSK na mesto Giraltovce, by malo prejsť aj Gymnázium v Giraltovciach.

Prešovský župan s účastníkmi stretnutia debatoval aj o rozvoji cestovného ruchu, budovaní cyklotrás a konkrétnych projektoch podporujúcich turistický potenciál regiónu. Vyzdvihol najmä poznávací turizmus rozvíjajúci sa vďaka množstvu kultúrnych, sakrálnych a vojenských pamiatok. 

Svidnícky okres je pritom úspešný aj pri získavaní eurofondov v rámci cezhraničnej poľsko – slovenskej spolupráce a programu Interreg.  Aktuálne je podporený projekt mesta Svidník Bohatstvo rozmanitosti – vytvorenie cezhraničného turistického produktu  založeného na kultúrnom dedičstve Lemkov a Rusínov, ktorý s príspevkom 836 tisíc eur pomôže na pohraničí vybudovať rôzne prvky infraštruktúry i podmienky pre voľnočasové aktivity. Mesto sa bude angažovať aj v ďalšej úspešnej iniciatíve zameranej na celoživotné vzdelávanie, získanie zručností a vedomostí v cestovnom ruchu. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tu predstavuje čiastku 684 tisíc eur. 

 

„Program cezhraničnej spolupráce vnímame ako  významný a efektívny nástroj pomoci regiónom, do ktorej vieme z pozície krajskej samosprávy aktívne zasiahnuť či už konzultáciami, poradenstvom, ale aj spoluprácou s technickým sekretariátom v Krakove. Úspešné  čerpanie prostriedkov z programov EÚ je napokon dobrou vizitkou nielen žiadateľov a ich dôkladnej prípravy, ale i kraja a práce nášho Regionálneho kontaktného bodu i členov monitorovacieho výboru,“ priblížil M. Majerský.   

V rámci regionálneho výjazdu navštívil župan gymnázium vo Svidníku, Nemocnicu arm. generála L. Svobodu a firmu PSS Svidník. Rovnako absolvoval stretnutia so štatutármi dvoch inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, kde sú tohto roku smerované najvýznamnejšie investície.  V Senior dome Svida sa pripravuje rekonštrukcia administratívnej budovy za približne 131 tisíc eur a v Podduklianskom osvetovom stredisku sa dokončí prístavba a vybudovanie bezbariérových priestorov pre kultúrne a vzdelávacie aktivity za takmer 500 tisíc eur.

Okres Svidník bol po Starej Ľubovni a Medzilaborciach treťou zastávkou predsedu PSK Milana Majerského v kraji od začiatku roka. Najbližšie sa prešovský župan vyberie do okresu Humenné.

***

V Prešove dňa 25. apríla 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Video

odkaz na youtube

Prezentácie

 

Analytická prezentácia PDF (20 MB)   Prezentácia o okrese Svidník (PDF, 20 MB)

Publikované: 23. 11. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023