Informácie pre organizácie

Porada riaditeľov kultúrnych organizácií

Prezentácia zo porady riaditeľov 21.11.2023, aktualizovaná 31.1.2024 (PDF, 9 MB)

Prehľad webových sídel kultúrnych organizácií (dodržiavanie Vyhlášky 78/2020 Z. z.) (PDF, 6 MB)

Usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel

Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií verzia 5 (ďalej len „metodické usmernenie“).

Metodické usmernenie vo verzii 5 obsahuje zapracované požiadavky harmonizovanej európskej normy EN 301 549 V3.2.1 – požiadavky na prístupnosť pre výrobky a služby IKT (ďalej len „európska norma EN 301 549“), ktoré sa budú v monitorovacom období od 01. januára 2024 monitorovať pri hĺbkovej metóde overovania prístupnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že okrem pravidiel úrovní A a AA osobitnej špecifikácie World Wide Web Consortium (W3C) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1 (WCAG 2.1) bude MIRRI SR monitorovať aj dodržiavanie požiadaviek európskej normy EN 301 549, ktoré predpokladajú súlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Príručka k tvorbe prístupných dokumentov – MIRRI SR

Príručka tvorby textového dokumentu v súlade s vyhláškou ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy“ (ďalej len „príručka“).

Cieľom príručky je predovšetkým pomôcť zamestnancom verejnej správy vytvárať textové dokumenty v súlade s vyhláškou o štandardoch. MIRRI spracovalo tie ustanovenia vyhlášky o štandardoch, ktoré sa aplikujú pri tvorbe, zverejňovaní a odosielaní textového dokumentu, pričom sme sa zameriavali najmä na pravidlá prístupnosti ustanovené v § 14 vyhlášky o štandardoch.

Príručka teda nemá nahradiť „bežné“ školenia textových editorov, ale pomôcť zamerať sa na tie oblasti, ktoré prakticky ovplyvňujú predovšetkým prístupnosť textového dokumentu.

Príručky vo verzii 1 pre Microsoft Office 2016, Microsoft Office 365 a LibreOffice sú zverejnené na stránke: Výkladové stanoviská a usmernenia k štandardom.

Školenia MIRRI 2024

Medzi školenia MIRRI SR po prvýkrát zaradilo aj školenie „Tvorba prístupných textových dokumentov“. Školenie sú rozdelené samostatne pre používateľov textových editorov Microsoft Office od verzie Word 2016 až po Microsoft 365 a samostatne pre používateľov textového editora LibreOffice Writer.

Školenia sú bezplatné a budú realizované online formou. Odborné konzultácie sú taktiež bezplatné a realizovať sa budú prezenčne v budove MIRRI SR.

Termíny naplánovaných školení a odborných konzultácií sú nasledovné:

Bližšie informácie a rovnako aj prihláška vo formáte PDF je dostupná na stránke MIRRI SR: Školenie prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií,

Prihláška na školenie alebo odbornú konzultáciu k prístupnosti webových sídiel (PDF, 4.27 MB)

Vyplnené prihlášky zasielajte, prosím,  na e-mailovú adresu standard@mirri.gov.sk.

Publikované: 31. 1. 2024

Aktualizované: 31. 1. 2024