Etický kódex zamestnancov organizácií OvZP PSK

Etický kódex  zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré je povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy. 

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnanca nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiadúce štandardy správania sa zamestnanca a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené vyžadovať od týchto zamestnancov.

Publikované: 27. 3. 2023

Aktualizované: 27. 3. 2023