Pedagóg a žiak 2023

Najúspešnejší pedagógovia a žiaci stredných škôl PSK za rok 2023

Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 20. júna 2023  pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023 na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Ocenení pedagógovia 2023 – držitelia plakety Sophista pro regione

Ján Kleban

od roku 2008 pôsobí ako učiteľ biológie a chémie na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. V oblastiach svojej činnosti pripravil viacerých úspešných riešiteľov biologickej olympiády na krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách. U žiakov rozvíja logické myslenie, tvorivosť a zmysel pre zodpovednosť. Je uznávanou autoritou pre svoje principiálne stanoviská. Vedie ich k formovaniu pravých ľudských hodnôt, je učiteľom, ktorý prejavuje úctu žiakovi, vie sa im priblížiť a byť pritom primerane náročný. Prácu učiteľa vníma ako životné poslanie.

Marta Bystrianska

je učiteľkou slovenského, francúzskeho a ruského jazyka na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove. Vysoké pracovné nasadenie, profesionálny prístup, všeobecný prehľad a nadšenie, zmysel pre inovatívne metódy a formy učenia cudzích jazykov – toto všetko vnáša každý deň do svojej práce. Každoročne pod jej vedením dosahujú žiaci medailové umiestnenia na krajských a celoštátnych úrovniach olympiády vo francúzskom jazyku. Intenzívne spolupracuje s rôznymi inštitúciami s cieľom zapojiť žiakov do rôznych aktivít a podujatí. Pravidelne sa s nimi zúčastňuje na modelovom zasadnutí Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku. Je autorkou a  koordinátorkou projektov podporovaných z programu Erasmus +.

Miroslav Čurlík

na Evanjelickom gymnáziu, organizačnej zložke Evanjelickej spojenej školy v Prešove pôsobí už 25 rokov ako učiteľ biológie a geografie. Každoročne pripravuje žiakov na súťaže v týchto predmetoch. Je hlavný školský koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti a žiackej konferencie. Pričinil sa o stabilizáciu Evanjelickej spojenej školy internátnej pre hluchoslepé deti v Červenici, čím prispel k vytvoreniu jedinečného školského ústavu pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Okrem výchovnovzdelávacej činnosti sa ešte venuje aktívnemu pripomienkovaniu školskej legislatívy.

Svetlana Filipová

pedagogickej praxi na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove sa venuje už 30 rokov ako učiteľka odborných predmetov Je priekopníčkou v používaní programu ALLPLAN vo vyučovaní pri projektovaní pozemných stavieb a architektúry. Pod jej vedením žiaci dosahujú medailové umiestnenia na rôznych celoslovenských staviteľských súťažiach. Založila školskú súťaž – stavbárska olympiáda. Je spoluautorkou štatútu súťaže a zakladateľkou stredoškolskej odbornej súťaže o najlepší ročníkový projekt v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  

Anton Garbár

pôsobí ako majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole technickej organizačnej zložky Spojenej školy na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Svoje pedagogické majstrovstvo, takt a vedomosti bravúrne odovzdáva svojim študentom už celé generácie. So svojimi žiakmi aplikuje technické zručnosti z rôznych technických odvetví ako sú strojárstvo, kovoobrábanie, drevoobrábanie, montáže, elektrotechnika či výpočtová technika. Pre žiakov pravidelne organizuje aktivity zamerané na strojársky a elektrotechnický priemysel. V rámci mimoškolskej činnosti vedie šachový krúžok.

Mária Chrapeková

riaditeľka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Celý profesijný život pôsobila na tejto škole, najskôr ako učiteľka účtovníctva a výpočtovej techniky a  23 rokov ako zástupkyňa riaditeľa. Pod jej vedením sa škola pravidelne zapája do medzinárodného programu Európskej únie Erasmus+.  Počas jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky školy sa vo veľkej miere a vďaka implementácii projektov výrazne zlepšilo materiálno-technické vybavenie školy. Svojou angažovanosťou a aktivitou prispela k zavedeniu duálneho vzdelávania na škole. Je výborným manažérom s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami s modernými víziami, profesionálnym a ľudským prístupom vo výchove a vzdelávaní.

Pavol Kubis

je majstrom odborného výcviku na Strednej odbornej škole technickej v Starej Ľubovni. V škole vybudoval odbornú dielňu silnoprúdovej elektrotechniky, ktorú dopĺňa vlastnoručne vyrobenými pomôckami a technickými zariadeniami. Je garantom vysokej odbornosti elektrotechnických odborov na škole. Každoročne pripravuje žiakov odboru mechanik elektrotechnik na prehliadku stredoškolskej odbornej činnosti. V tomto školskom roku získal jeho zverenec prvé miesto na krajskom kole súťaže. Jeho rukopis je čitateľný –  vysoké pracovné nasadenie, flexibilita a motivácia. Tie nabádajú žiakov k rozhľadenosti, zručnosti a technickej predstavivosti.  

Vasil Kuzmiak

riaditeľ Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Poprade. Celý svoj život zasvätil pedagogickej činnosti, počas ktorej  preukázal vysokú odbornosť, profesionálny a ľudský prístup vo výchove a vzdelávaní niekoľko generácií študentov. Otvoril dvere do života mnohým študentom nevynímajúc študentov zo znevýhodneného prostredia, ktorým zasial do duše semienko nádeje na lepšiu budúcnosť. Je výborným manažérom s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami s modernými víziami. Zohráva kľúčovú úlohu pri organizácii cezhraničnej spolupráce so strednou školou v Srbsku. Svojou prácou sa výrazne pričinil o dobré meno školy a jej propagáciu.

Ľubica Laubertová

učiteľka odborných predmetov a majsterka odbornej výchovy na Strednej odbornej škole služieb v Prešove. Svojou odbornosťou a iniciatívnosťou prispela vo veľkej miere k dobrej propagácii školy využívajúc pritom skúsenosti zo svojej 43 ročnej pedagogickej praxe pri výchove a vzdelávaní mladých profesionálov účesovej tvorby. Je členkou hodnotiteľských porôt účesovej tvorby na krajských a celoslovenských súťažiach, inovátorka vyučovacích predmetov vlasová kozmetika, materiály, organizácia služieb. Okrem iných aktivít ako sú lektorovanie, garant či tvorba školských vzdelávacích programov sa aktívne podieľala na príprave experimentálneho overovania učebného odboru barbier. Svojou prácou prezentuje mimoriadnu lásku k učiteľskému povolaniu.

Tatiana Marečáková

patrí medzi dlhoročné učiteľky odborných ekonomických predmetov na Obchodnej akadémii v Poprade. Vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, elán a zanietenosť z nej robia pedagóga, ktorý dosahuje výborné výsledky v rámci krajských a celoslovenských súťaží Mladý účtovník. Aktívne sa podieľa na organizovaní kontraktačných dní cvičných firiem, v ktorých je škola pod jej  vedením pilotnou školou. Vykonáva funkciu predsedníčky predmetovej komisie účtovníctva a ekonomických cvičení.

Zuzana Rumlová

pracuje na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku ako učiteľka odborných predmetov a výchovná poradkyňa. Svojou kreativitou a flexibilným prístupom prispieva ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dlhodobo pracuje na viacerých projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, z tých posledných je zastupujúca koordinátorka Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“.  

Božena Švábová

stredoškolská učiteľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči. Vychováva a vzdeláva našu mladú generáciu už 36 rokov. Slovenský jazyk a literatúru a tvorivú dramatiku vyučuje inovatívnymi metódami. Výrazne spolupracuje so širokým okolím, kde ju v regióne poznajú ako šíriteľku tradícií a zvykov. So svojimi žiakmi sa venuje i folklóru, kde podporuje účinkovanie žiakov na rôznych podujatiach. Svojich žiakov zapája do súťaží ako sú Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, ktorých je spoluorganizátorka.  

Lucia Švecová

pôsobí ako učiteľka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Počas svojej  pedagogickej praxe formovala celú generáciu mladých ľudí. Práca so žiakmi je pre ňu poslaním. Je veľkou nadšenkyňou ruského jazyka a dejepisu.  Aktívne pripravuje žiakov v projekte Nenápadní hrdinovia. Svojou aktivitou pripravila už nejedného víťaza súťaže Duchnovičov Prešov. Pod jej vedením škola vydáva časopis GJZ life. Je dlhoročnou koordinátorkou školského parlamentu. Spolu so svojimi žiakmi sa venuje charitatívnej činnosti.

Ľudmila Schvalbová

je učiteľkou slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove. Jej tvorivý a ľudský prístup k žiakom z nej robia pedagóga, na ktorého si po rokoch spomenie každý žiak. Počas svojho 40 ročného pôsobenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa intenzívne venovala príprave žiakov na jazykové súťaže a olympiády, kde dosahovali popredné miesta na krajských a celoslovenských kolách. Popri učení sa venuje vedeniu školskej knižnice. Charakterizuje ju náročnosť a prísnosť, ale aj láskavosť a ľudskosť. Svojou kreativitou a flexibilným prístupom prispieva ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Štefan Roth

počas svojej 42 ročnej pedagogickej praxe rozvíjal vedomosti a zručnosti žiakov v odborných predmetoch na Strednej odbornej škole technickej v Poprade ako majster odborného výcviku. Svoje odborné skúsenosti využíval pri výchove a vzdelávaní žiakov, ktorým sa venoval nielen počas vyučovania, ale aj v mimoškolskej činnosti. Pripravoval náučné a odborné exkurzie na území celého Československa, výmenné zahraničné pobyty združených škôl v Maďarsku a bývalej Nemeckej demokratickej republike. Aj vďaka nemu získala škola ocenenie Putovná štandarda Federálního ministerstva huti a ťěžkého strojírenství ako najlepšia škola rezortu. Má mimoriadne schopnosti pracovať v tíme, čo sa odzrkadľuje aj v jej prístupe v práci so žiakmi a v kolektíve pedagógov.

Ocenení žiaci 2023 – držitelia plakety Lux mentium

Timothy Ján Fecko

počas štúdia na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove dosahoval výborné študijné výsledky vo všetkých predmetoch. Charakterizuje ho zodpovedný prístup k povinnostiam, veľká túžba po vzdelaní, otvorenosť, skromnosť a ochota pomôcť. Široké spektrum záujmov a vzácne charakterové vlastnosti pomájahú Timothymu učiť angličtinu v materskej škole. Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patria účasť na celoslovenskej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores, 3. miesto v tímovej súťaži „Mladý Európan“ na celoslovenskom kole úspešné umiestnenia v krajských kolách v matematickej olympiáde či na prehliadke vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky.

Nikolas Fečunda

je žiakom Strednej odbornej školy technickej v Poprade v odbore grafik digitálnych médií, ktorý si v plnej miere získal jeho srdce. Školu a región reprezentoval na súťaži nekomerčných filmov Filmfest v Liptovskom Hrádku s medzinárodnou účasťou, kde získal      1. miesto v kategórii začínajúcich filmárov so svojím filmom Posedenie pri jasličkách. V súťaži Cineama 2022 v kategórii videoklip postúpil na celoštátne kolo. Vo voľnom čase sa venuje príprave a tlači školského občasníka Konekt, kde pracuje ako šéfredaktor. V máji 2022 zožal úspech v podobe ocenenia Ceny Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov, kde sa s časopisom umiestnil v striebornom pásme.

Šimon Gdovec

riaditeľ cvičnej firmy Rožky na rožku  Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, s ktorou reprezentoval školu na rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Medzi najvýraznejšie úspechy patria 1. miesto v hlavnej kategórii na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem V4 v Košiciach, 2. miesta v kategórii Najlepší vianočný leták a v kategórii Networking a 3. miesto v kategórii Najlepší stánok na 4. MUB-line veľtrhu cvičných firiem v Prahe. Šimon je členom Študentského parlamentu a iniciatórom mnohých verejných zbierok a charitatívnych aktivít.

Ema Hetešová

od začiatku štúdia na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku dosahuje výborné študijné výsledky. Aktívne sa zúčastňuje biologických  a ekologických súťaží, kde zaznamenala niekoľko výrazných úspechov, a to absolútny víťaz súťaže ECOidea,     1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády a úspešný riešiteľ v celoštátnom kole. V celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Biológia obsadila prvé miesto. Jej práca získala zvláštne ocenenie poroty a svoju odbornú prácu na tému Forézia štúrikov Slovenska prezentovala ako hosť v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Českej republike. Počas celého štúdia pôsobila ako redaktorka školského časopisu Stretnutia.

Jozef Jabczun

je žiakom Gymnázia sv. Mikuláša, organizačnej zložky Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorému učarovalo životné prostredie.  Venuje sa problematike možnosti sanácie znečisteného územia. So svojou vedeckou prácou zameranou na odstránenie PCB a ťažkých kovov vyhral medzinárodnú súťaž ISTEC Indonézia v kategóri veda, 2. miesta v celoštátnej súťaži Zelený andel a v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii životné prostredie. Ako víťaz celoštátnej súťaže Festival vedy a techniky bude prezentovať, školu, kraj i krajinu na najprestížnejšej  vedeckej súťaži EÚ EUCYS v Bruseli. 

Tatiana Jankovská a Martina Richnavská

v prostredí, ktoré im poskytuje Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove, vždy hľadali priestor pre uplatnenie dobrých nápadov a svoj odborný rast. Nevšedné talenty, ktoré vytvorili skvelý tím. Sú autorkami spoločných aj samostatných originálnych súťažných projektov, ktoré obhajovali na mnohých odborných stredoškolských súťažiach. Najvýraznejšie úspechy zaznamenali v individuálnych i spoločných projektoch na popredných priečkach na celoslovenskom kole Garden Semmelrock v rokoch 2022, 2023, v súťaži YTONG 2022 – Východné Slovensko. V súťaži Slovenskej komory stavebných inžinierov O najlepší projekt pre Východné Slovensko obsadili so spoločným projektom  Digital school 1. miesto. Projekt darovali škole v podobe dokumentácie skutočného stavu školskej budovy v elektronickej podobe s vizualizáciou 3D modelu a spracovali prezentačné video, ktoré bude slúžiť do budúcna i pri návrhu úprav interiéru a exteriéru školy.

Rastislav Jurčák

vo výchovno-vyučovacom procese patrí k najlepším žiakom Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite. Všestranný mladý človek, ktorý sa upísal chémii. Svedčí o tom každoročné umiestnenie na popredných priečkach republikových kôl chemickej olympiády. Zapojil sa do medzinárodného porovnávacieho testu na presnosť chemických analýz v rámci Slovenska, kde obsadil      2. miesto a okrem iných účastí v projektoch, či organizácií workshopov rovesníckeho vzdelávania bol členom medzinárodného tímu v projekte WE are Eduwalkers from Slovakia. Rastislav sa venuje i dobrovoľníctvu v programe Dofe, kde získal bronzové ocenenie vojvodu z Edinburgu.

Daniel Kasperkevič a Jakub Jendrichovský

študujú odbor mechanik elektrotechnik na Strednej odbornej škole technickej v Starej Ľubovni so zameraním na silnoprúdovú techniku. Sú iniciátormi a hlavnými aktérmi projektu Media – clubu. Je to krúžok multimediálnych technológií a marketingu, ktorý je srdcom života školy a technickým zázemím školských i mimoškolských aktivít. Svoje skúsenosti a vedomosti z aktuálnych trendov v multimediálnych technológiách nezištne kontinuálne odovzdávajú mladším spolužiakom.

Kristiána Sarah Klebanová

navštevuje anglickú bilingválnu sekciu Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Svoje vedomosti si rozvíja hlavne v biologických projektoch, ktorým sa venuje od útleho detstva. Venovala sa výskytu vydry riečnej v okolí Bardejova, s čím sa umiestnila na 1. mieste celoslovenského kola v kategórii B biologickej olympiády. S rovnakým projektom súťažila aj na Festivale vedy a techniky. Na základe úspešného umiestnenia postúpila na medzinárodnú súťaž BELGIAN SCIENCE-EXPO v Belgicku. Okrem toho pracovala na projekte tvorby krátkeho dokumentárneho filmu o výskyte veľkých druhov stavovcov v Čergovskom pohorí  o správaní sa rysov, s ktorým získala  1. miesto na krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A a postup na celoslovenské finále.

Sebastián Lukáč

je žiakom Strednej zdravotníckej školy v Prešove študijného odboru masér. Od začiatku svojho štúdia sa aktívne zapájal do školských a mimoškolských aktivít. Najviac ho charakterizuje charizma lásky a dobrovoľníctva ku chorým ľuďom. Počas celého štúdia sa aktívne zúčastňoval dobrovoľníckej činnosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove na oddeleniach onkológie a dlhodobo chorých. Zapojil sa do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, je jedným z najaktívnejších prispievateľov časopisu VITA. Aktuálne je tvorcom edukačného materiálu o dychovej rehabilitácii pre pacientov Fakultnej nemocnice v Prešove. Okrem dobrovoľníckej práce sa stal víťazom krajskej súťaže Prešovského samosprávneho kraja „Za krásu slova“ a aj jej absolútnym víťazom.

Adam Savka

študent Strednej priemyselnej školy v Snine v študijnom odbore strojárstvo. S výbornými výsledkami sa zapája do vedecko-výskumných projektov a súťaží, kde prejavuje svoj inovačný talent. V celoslovenskom kole strojárskej olympiády sa umiestnil na 3. mieste, kde konštrukčne navrhol a vytlačil na 3D tlačiarni funkčný herný ovládač. Medzi jeho ďalšie úspechy patria popredné miesta na krajskom kole v súťaži Zenit v strojárstve. Aktívne sa zapája aj do projektov Erasmus+, Euroscola, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie odbornej prípravy a na zlepšovanie odborných a jazykových kompetencií.

Simona Šepeľová

navštevuje bilingválny odbor Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Najvýraznejší úspech dosiahla na celoslovenskej úrovni v súťaži mladých prekladateľov Juvenes Translatores, ktorú organizuje Európska komisia. V celoslovenskej súťaži Opportunity Award 2021 sa Simona umiestnila na 3. mieste s témou Nápad na appku, ktorá robí svet lepším s návrhom aplikácie na finančnú gramotnosť. Má pomôcť deťom, dospelým i seniorom hospodáriť s peniazmi. Aktívne pracuje aj ako ambasadórka  Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Je držiteľkou bronzovej úrovne a momentálne pracuje na striebornej cene.

Richard Škripko

je žiakom Spojenej školy, Ľudmily Podjavorinskej  v Prešove. Svoje vedomosti a zručnosti vie prepojiť do oblastí športových, umeleckých, spoločenských  či odborných. Zúčastňuje sa mnohých súťaží na regionálnej úrovni, celoslovenskej úrovni, ekonomickej olympiáde, stredoškolskej odbornej činnosti, olympiáde kritického myslenia. Je víťazom krajského kola v súťaži ZENIT v strojárstve – kategória C, čo ho posunulo na celoštátnu úroveň, kde získal 2. miesto. Pravidelne absolvuje besedy s europoslancami. Richard sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti, enviromentálnej problematike a pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede.

Publikované: 16. 6. 2023

Aktualizované: 26. 3. 2024