NAPANT

Národný park  Nízke Tatry (NAPANT) 

slovensky-raj-foto-npslovenskyraj-sopsr-sk_full

Za národný park bol vyhlásený dňa 14. júna 1978.

Nízke Tatry – rozlohou najväčšie horstvo Slovenska, sa rozprestiera medzi hornými tokmi riek Hron a Váh.

Národný park Nízke Tatry sa viaže na celý orografický celok Nízke Tatry a časti orografických celkov Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Zvolenská kotlina, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty a Spišsko – Gemerský kras.

Svojimi hodnotami prírodných systémov je jedným z ekologicky najstabilnejších a z prírodovedeckého hľadiska najcennejších území u nás.

Centrálna časť pohoria je tvorená kryštalickými horninami (granit, granodirit, rula, filit)modelovaná pôsobením ľadovcov. Tam, kde ľadovce svojou činnosťou nezasiahli, sa vytvoril hladko modelovaný hôľny reliéf. Pestrá geologická stavba Nízkych Tatier podmienila aj vznik rozsiahlych krasových oblastí. Pôsobením vody na vápence a dolomity bol vytvorený Liptovský, Bystrianky a vysokohorský Ďumbiersky kras.

Systém Demänovských jaskýň, ktoré sú národnou prírodnou pamiatkou, sa rozprestiera v deviatich úrovniach v celkovej dĺžke 24 km.

Lesy zaberajú až 90% územia národného parku. Sú tu zastúpené lesné vegetačné stupne od tretieho dubovo-bukového, až po ôsmy – kosodrevinový. Podstatnú časť národného parku pokrývajú horské lesy smrekovo-bukovo-jedľového a smrekového lesného vegetačného stupňa. Zachovalé prirodzené lesy nájdeme aj mimo vyhlásených maloplošných CHÚ. Vo vrcholových častiach pohoria je vyvinutý aj alpínsky stupeň, reprezentovaný alpínskymi lúkami. Bohatá je vápnomilná i kyslomylná kvetena.

Z chránených druhov môžeme spomenúť plesnivec alpínsky, viaceré druhy lomikameňov, poniklec slovenský, vzácne dryádku osemlupienkovú. Nízke Tatry sú jediným miestom na Slovensku, kde rastie lomikameň pozmenenýkučeravecčiarkovitý. Z machov je zaujímavý výskyt ochyrei tatranskej, ktorá je endemitom Nízkych Tatier.

Aj živočíšstvo sa značnou mierou podieľa na hodnotách národného parku. Z veľkých šeliem sa tu vyskytuje medveď, vlk, rys.alpínskom pásme žijú svišť vrchovskýintrodukovaná populácia kamzíka vrchovského tatranského. Z dravých vtákov hniezdi v území orol skalný. Svoj hniezdny areál tu má aj bocian čierny. Mnohé vtáčie druhy patria medzi vzácne migranty, transmigranty, resp. nidifikanty. V roku 1995 tu bola preukázateľne potvrdená prvá hniezdna lokalita kolibkára zeleného v rámci Slovenska.

web: nizketatry.com

Publikované: 28. 5. 2018

Aktualizované: 12. 2. 2024