Sťažnosť

Informácie o možnosti podania sťažnosti

Sťažnosť alebo iný typ podania môžete podať:

  • písomne poslať poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prízemie, č. m. 135
  • doručiť osobne na Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
  • elektronickou poštou – mailom na adresu info@vucpo.sk, pavol.gojdic@vucpo.sk 
  • elektronicky podľa zákona o e-Governmente – elektronickou službou
  • telefónom
  • faxom

Postup pri vybavovaní –  vrátane príslušných lehôt 

Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Všetky žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa posudzujú podľa obsahu.

Sledovanie evidencií sťažností

Publikované: 1. 8. 2023

Aktualizované: 1. 8. 2023