Nahlasovanie korupcie

Korupcia

Všetky dôležité informácie o korupcii nájdete na oficiálnej stránke boja proti korupcii Úradu vlády SR.

Načítavanie obsahu…

Adresa pre nahlasovanie korupcie na Úrad vlády SR

Úrad vlády SR
Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu
odbor prevencie korupcie
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Tel. č. sekretariát: 02/20925 615
e-mailová adresa: bpk@vlada.gov.sk

Oznámenia protispoločenského činu na PSK pre zamestnancov Ú PSK a OvZP

Protispoločenské konanie podľa zákonu 54/2019 Z. z. (pre zamestnancov Ú PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) je možné nahlásiť aj na Úrade PSK, a to na Útvar hlavného kontrolóra PSK.

Bližšie informácie ako nahlásiť o protispoločenský čin pre zamestnancov PSK a jeho zriadených organizácií

Možnosť podania podnetu

Načítavanie obsahu…

Podnet možno podať:

  • písomne,
  • ústne do záznamu
  • elektronickou poštou alebo
  • online formulárom priamo z webovej stránky.

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Písomné podanie

Písomný podnet sa zasiela na adresu:

Úrad PSK – Hlavný kontrolór
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálka s podnetom musí byť označená: Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ

Ústne podanie

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Elektronicky – mailom

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Elektronicky – online formulárom

Podávanie podnetu priamo z webovej stránky prostredníctvom online formulára „Oznamovateľ protispoločenskej činnosti“. Pri podávaní oznámenia sa uvádza meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa; v prípade anonymného podnetu sa zvolí možnosť, že ide o anonymný podnet.

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti

*pole označené * (hviezdičkou) je povinné pole

Načítavanie obsahu…

Publikované: 3. 11. 2023

Aktualizované: 13. 11. 2023