12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)

12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)

12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš

Dátum a miesto konania

26.06.2024 od 11:00 – 12:30 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, veľká zasadačka 1. poschodie a online

Pozvánka

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady SPR Spiš
  3. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady SPR Spiš
  4. Metodické usmernenie RO pre Program Slovensko č.8, verzia 2 – informácie o zmenách
  5. Informácia o implementácii Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 – 2027
  6. Zoznam prioritných projektových zámerov č.5
  7. Preschválenie projektových zámerov v IPB D1.2 Zlepšenie regionálnej mobility v SPR Spiš prostredníctvom modernizácie ciest II. a III. triedy v nadväznosti na priemyselné parky a strediská CR
  8. Rôzne
  9. Záver

Materiály na rokovanie

Publikované: 21. 6. 2024

Aktualizované: 21. 6. 2024