11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš

Dátum a miesto konania

26.06.2024 od 09:00 – 10:30 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, veľká zasadačka 1. poschodie a online

Pozvánka

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady SPR Šariš
  3. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady SPR Šariš
  4. Metodické usmernenie RO pre Program Slovensko č.8, verzia 2 – informácie o zmenách
  5. Informácia o implementácii Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 – 2027
  6. Zoznam prioritných projektových zámerov č.5  (cykloščítače) – do SPR Šariš úprava cesty II. a III. triedy (zmena PZ Modernizácia cesty III/3491, Raslavice –  križovatka s cestou II/545, Kľušov)
  7. Rôzne
  8. Záver

Materiály na rokovanie

Publikované: 21. 6. 2024

Aktualizované: 21. 6. 2024