Zmeny v žiadosti o vydávanie povolení

Zmeny pri podávaní žiadosti o vydávanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovania lekárenskej starostlivosti 

Zdravotníctvo

S účinnosťou od 1. 9. 2018 dochádza k niektorým zmenám pri vydávaní rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Prijatím zákona NR SR č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon proti byrokracii“) dochádza k niektorým zmenám pri podávaní žiadostí o vydanie povolenia.

Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich (register právnických osôb, kataster nehnuteľností) okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na správne účely. Tieto údaje fyzická osoba a právnická osoba (ďalej aj „žiadateľ“) nemusí Prešovskému samosprávnemu kraju pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti preukazovať dokladmi.

Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusí žiadateľ správnemu orgánu dokladovať.

Prehľad zmien pri podávaní žiadostí o vydanie povolenia

 1. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (zákon č. NR SR 578/2004 Z. z.)
  • Právnická osoba k žiadosti o vydanie povolenia nie je povinná dokladovať výpis z obchodného registra SR
  • Fyzická osoba a právnická osoba (ďalej aj „ žiadateľ“) k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia nie je povinná dokladovať výpis z listu vlastníctva Katastra nehnuteľností SR.

   Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia doloží údaje pre účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z.).
   Presný zoznam požadovaných údajov je uvedený v  žiadosti o vydanie povolenia (2. strana). Formuláre žiadostí budú zverejnené na webovej stránke od  1.9.2018.
 2. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti (zákon. č. NR SR 362/2011 Z.z.)

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ako orgán verejnej moci pri vydávaní povolení na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti a povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti získa a použije údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (register právnických osôb – obchodný register, živnostenský register a kataster nehnuteľností).

Takto získané údaje a výpisy budú, podľa ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. zákona proti byrokracii, považované za skutočnosti všeobecne známe a  použiteľné na právne účely. 

***

V Prešove 24.8.2018 

Odbor zdravotníctva PSK

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023