Zmeny v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci

Ambulantná pohotovostná služba „APS“ od 1.7.2018

S účinnosťou od 1.7.2018 sa ambulantná pohotovostná služba „APS“ poskytuje ako:

  1. pevná ambulantná pohotovostná služba v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 07.00 – 22.00 hod., alebo
  2. doplnková ambulantná pohotovostná služba nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch medzi 16.00 – 22.00 hod.; nepretržite vrozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja medzi 07.00 – 22.00 hod.Poskytovanie APS zabezpečuje organizátor, ktorý doručí do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS (§ 8a ods. 4 zák. č. 576/2004 Z. z.). 

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej APS v rozsahu na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, informuje o tom samosprávny kraj (§ 8a ods. 6 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Ak organizátor informoval samosprávny kraj o nezabezpečení pevnej APS, poskytovanie sa zabezpečuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej APS určeného a zverejneného samosprávnym krajom v rozsahu, v ktorom nie je do 22.00 hod. poskytovanie pevnej APS zabezpečené organizátorom (§ 8a ods. 7 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej APS v ktorej organizátor svoju povinnosť nezabezpečil, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod (§ 8a ods. 8 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania APS na svojom webovom sídle najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje.
Ak má samosprávny kraj e-mailovú adresu poskytovateľa uvedeného v rozpise zabezpečenia pevnej APS, zašle rozpis zabezpečenia pevnej APS aj na túto e-mailovú adresu (§ 8a ods. 9 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej APS (ktorý vyhotoví samosprávny kraj), obsahuje miesto poskytovania pevnej APS; čas poskytovania pevnej APS; zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania pevnej APS v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia vyhotovuje. Rozpis sa považuje za doručený dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja (§ 8a ods. 10 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Poskytovanie doplnkovej APS zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie pevnej APS (§ 8a ods. 12 zák. č. 576/2004 Z. z.).


Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré určilo MZ SR (vyhláška MZ SR č. 22/2018) sú:

APS pre dospelých

Názov poskytovateľaMiesto poskytovaniaSpádové územie pevného bodu
NsP Sv. Jakuba, n.o.Sv. Jakuba 21, BARDEJOVokres Bardejov
BIOS, s.r.o.1. mája 21, HUMENNÉokres Humenné
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarokokres Kežmarok
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.Probstnerova 2/3082, Levočaokres Levoča
BIOS, s.r.o.Komenského 4, Medzilaborceokres Medzilaborce
Nemocnica Poprad, a.s.Banícka 803/28, Popradokres Poprad
wesper, a.s.Jurkovičova 19, Prešovokres Prešov
Poliklinika Sabinov a.s.SNP 1, Sabinovokres Sabinov
Nemocnica Snina, s.r.o.Sládkovičova 300/3, Sninaokres Snina
Ľubovnianska nemocnica, n.o.Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňaokres Stará Ľubovňa
Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.MUDr. Pribulu 412/4, Svidníkokres Stropkov
Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.MUDr. Pribulu 412/4, Svidníkokres Svidník
MEDTIM, s.r.o.M.R.Štefánika 204, Vranov nad Topľouokres Vranov nad Topľou

APS pre deti a dorast

Názov poskytovateľaMiesto poskytovaniaSpádové územie pevného bodu
NsP Sv. Jakuba, n.o.Sv. Jakuba 21, BARDEJOVokres Bardejov
BIOS, s.r.o.1. mája 21, HUMENNÉokres Humenné
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarokokres Kežmarok
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.Probstnerova 2/3082, Levočaokres Levoča
BIOS, s.r.o.Komenského 4, Medzilaborceokres Medzilaborce
Nemocnica Poprad, a.s.Banícka 803/28, Popradokres Poprad
wesper, a.s.Jurkovičova 19, Prešovokres Prešov
Poliklinika Sabinov a.s.SNP 1, Sabinovokres Sabinov
Nemocnica Snina, s.r.o.Sládkovičova 300/3, Sninaokres Snina
Ľubovnianska nemocnica, n.o.Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňaokres Stará Ľubovňa
Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.MUDr. Pribulu 412/4, Svidníkokres Svidník, okres Stropkov
MEDTIM, s.r.o.M.R.Štefánika 204, Vranov nad Topľouokres Vranov nad Topľou

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia je povinný vykonávať ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast (§ 79 ods. 1 písm. v) zák. č. 578/2004 Z. z.).

Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží držiteľovi povolenia pokutu za porušenie tejto povinnosti až do 3 319 eur (§ 82 ods. 1 písm. b) zák. č. 578/2004 Z. z.).

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023