Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

2. 06. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia

Mení a dopĺňa sa

uznesenie z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 zo dňa 09. 04. 2013, k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, kde v časti B. schvaľuje sa mení odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve, najskôr od 1.7.2017 predmet nájmu nasledovne:

vypúšťa sa text:

Predmet nájmu:

nebytové priestory – kancelárie č. miestnosti 4.37 a 4.38 vrátane vybavenia hnuteľným majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu o celkovej výmere 40,86 m2, nachádzajúce sa na IV. poschodí administratívnej budovy Úradu PSK, na Námestí mieru 2 v Prešove, budova súpisné číslo 5043 na pozemku registra KNC parc.č.852/1 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 13515, katastrálneho územia Prešov,“

a nahrádza sa textom v tomto znení:

Predmet nájmu:

nebytové priestory– kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 121,46 m2 v administratívnej budove Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove, budova súpisné číslo 5043 na pozemku registra KNC parc.č.852/1 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 13515, katastrálneho územia Prešov a to v rozsahu:

kancelárie na VI. poschodí budovy vrátane vybavenia hnuteľným majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu – miestnosti č.:

6.44 o výmere 20,35 m2
6.45 o výmere 20,48 m2
6.46 o výmere 20,48 m2
6.47 o výmere 20,35 m2

Kancelárske priestory spolu: 81,66 m2,
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (1,27 %): 39,80 m2

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.06.2017 do 19.06.2017, 11:00.

V Prešove 2. 6. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024