Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa v správe SÚC PSK – zmena doby nájmu

2. 02. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia:

mení a dopĺňa sa

uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 zo dňa 11.12.2012 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti schvaľuje sa mení doba nájmu nasledovne:

vypúšťa sa text:

„na dobu určitú od 1.1.2013 do 30.6.2020“

a nahrádza sa textom v tomto znení:

„na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2022“

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 5.2.2017 do 21.2.2017, 10:00.

V Prešove 2. 2. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024