Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa

31. 05. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa v správe Úradu PSK – zmena účelu nájmu

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia:

mení sa

uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 zo dňa 25. 04. 2016, k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je prenajatý nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Úradu PSK Mestu Sabinov nasledovne: 

 

vypúšťa sa text  v tomto znení:

 

– účel nájmu: školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Sabinove“

 

a nahrádza sa s účinnosťou od 01.09.2019 textom v tomto znení:

 

– účel nájmu: školské účely“

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00.

V Prešove 31. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024