Zmena uznesení Zastupiteľstva PSK k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa v správe Strednej umeleckej školy v Prešove – zmena nájomcu na Súkromnú spojenú školu

25. 11. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na zmenu nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesení

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK v súvislosti so zmenami v registrácii nájomcu od 1.1.2017 nasledovne:

Predmet zmeny uznesení:

mení sa

a) uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 175/2011 zo dňa 19.04.2011, v znení uznesenia z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 372/2012 zo dňa 19.06.2012, k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje v písm. a) sa mení nájomca nasledovne:

vypúšťa sa text:

„ do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131“

a

b) uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 zo dňa 22.04.2014, v znení uznesenia z 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 182/2015 zo dňa 21.04.2015, k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje sa mení nájomca nasledovne:

vypúšťa sa text:

„ do nájmu nájomcu – Súkromná praktická škola, Družstevná 40/7173, Prešov, IČO: 42419034“

a nahrádza sa s účinnosťou od 1.1.2017 textom v tomto znení:

„ do nájmu nájomcu – Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 50535421
s organizačnými zložkami:
a) Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, Prešov,
b) Súkromná praktická škola, Vodárenská 3, Prešov“

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 25.11.2016 do 12.12.2016, 10:00.

V Prešove 25. 11. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024