Zmena nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov – zmena uznesenia Z PSK č. 49/2014

2. 04. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia:

  • zmena nájmu nebytových priestorov z nájmu nájomcu Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131 do nájmu nájomcu Súkromná praktická škola, n.o.

Prenajímateľ:

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Nájomca:

Súkromná praktická škola, nezisková organizácia so sídlom Družstevná 40/7173, Prešov, IČO: 42419034

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele KN C p.č. 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísanej na LV č. 6620, – nebytové priestory na prízemí budovy o celkovej výmere 106,35 m2 (4 miestnosti spolu o výmere 75,21 m2, vedľajšie priestory – chodby, sociálne zariadenie, balkóny spolu o výmere 31,4 m2)

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • hlavné priestory – triedy a kancelárie ………………………………………………. 14,19 €/m2/rok
  • ostatné priestory – chodby, sociálne zariadenie, balkóny ……………………. 5,46 €/m2/rok

Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.

Účel nájmu:

  • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre žiakov s diagnózou autizmus po ukončení povinnej školskej dochádzky

Doba nájmu:

  • doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1.9.2015 do 31.3.2031

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nehnuteľný majetok bude využívaný na výchovnovzdelávacie účely pre žiakov s autizmom po ukončení povinnej školskej dochádzky nadväzujúce na vzdelávanie a ďalšie všeobecne prospešné služby poskytované v objekte klientom postihnutých autizmom.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.04.2015 do 21.04.2015, 10:00.

V Prešove 2. 4. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024