Zmena nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov – zmena uznesenia Z PSK č. 405/2012

2. 04. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 405/2012 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia:

zmena nájmu časti nebytových priestorov o celkovej výmere 105,80 m2 z nájmu nájomcu Krajské autistické centrum Prešov, n.o. do nájmu nájomcu Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.

Prenajímateľ:

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

1.Nájom nebytových priestorov do nájmu nájomcu Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Vodárenská 3, 080 01 Prešov, IČO: 45738556 a to:

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele č. C KN 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620 – nebytové priestory na 6. a 7. poschodí budovy o celkovej výmere 590,05m2 (obytné miestnosti o výmere 303,60m2, vedľajšie miestnosti 286,45m2)

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/rok,

Účel nájmu:

  • prevádzka neziskovej organizácie a pre potrebu zabezpečenia týždennej pobytovej formy pre klientov s autizmom v rámci poskytovania sociálnych služieb,

Doba nájmu:

  • doba určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny zmluvného vzťahu do 31.3.2031.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájom nehnuteľného majetku neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autizmom, ktorej spoluzakladateľom je Prešovský samosprávny kraj.

2. Nájom nebytových priestorov do nájmu nájomcu Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. , Vajanského 19, 080 01 Prešov, IČO:45744700 a to:

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele č. C KN 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620 – nebytové priestory na 6. a 7. poschodí budovy o celkovej výmere 105,80m2 (obytné miestnosti o výmere 63,00m2, vedľajšie miestnosti 42,80m2)

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • hlavné priestory – triedy a kancelárie ………………………………………………14,19 €/m2/rok
  • vedľajšie miestnosti – chodby, sociálne zariadenie, balkóny………………….5,46 €/m2/rok

Účel nájmu:

  • prevádzka neziskovej organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb – služba včasnej intervencie sa poskytuje pre deti s rizikovým vývinom od narodenia do 7. roku života v rámci poskytovania sociálnych služieb

Doba nájmu:

  • doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.3.2031

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenajaté priestory budú slúžiť pre potreby neziskovej organizácie na poskytovanie všeobecne prospešných sociálnych služieb v oblasti humanitárnej starostlivosti o deti do siedmych rokov veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodinám takýchto detí.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.04.2015 do 21.04.2015, 10:00.

V Prešove 2. 4. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024