Záverečný účet PSK za rok 2006

Záverečný účet PSK za rok 2006 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 5. júna 2007 uznesením č. 205/2007.

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj je povinný po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2006, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu pod č. 1.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2006 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja , ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu.

Prebytok hospodárenia za rok 2006 je podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2006 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Prílohy č. 2, 8, 11, 12, 28, 29, 30 – formát PDF (92 kB)
  Príloha č. 2 Úpravy rozpočtu PSK v roku 2006
  Príloha č. 8 Čerpanie bežných výdavkov organizácií v oblasti kultúry za rok 2006 
  Príloha č. 11 Čerpanie bežných výdavkov za oblasť sociálneho zabezpečenia za rok 2006 
  Príloha č. 12 Poukázané finančné prostriedky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby za rok 2006
  Príloha č. 28 Použitie rezervného fondu v roku 2006 
  Príloha č. 29 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2006 – formát PDF (36 kB)
  Príloha č. 30 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2006 
 • Prílohy č. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 – formát PDF (99 kB)
  Príloha č. 3 Rozpočet PSK pre rok 2006 a jeho plnenie – príjmy
  Príloha č. 4 Bežný rozpočet pre rok 2006 a jeho plnenie – bežné príjmy
  Príloha č. 5 Kapitálový rozpočet pre rok 2006 a jeho plnenie – kapitálové príjmy
  Príloha č. 6 Rozpočet PSK pre rok 2006 a jeho čerpanie – výdavky
  Príloha č. 7 Bežný rozpočet pre rok 2006 a jeho čerpanie – bežné výdavky
  Príloha č. 13 Kapitálový rozpočet pre rok 2006 a jeho čerpanie – kapitálové výdavky
  Príloha č. 14 Príjmové finančné operácie – rok 2006
  Príloha č. 15 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2006
 • Prílohy č. 9, 10 – formát PDF (50 kB)
  Príloha č. 9 Bežné výdavky rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania za rok 2006
  Príloha č. 10 Bežné výdavky príspevkových organizácií v oblasti vzdelávania za rok 2006 
 • Príloha č. 16 Súvaha za Úrad PSK k 31. 12. 2006
 • Príloha č. 17 Súvaha za rozpočtové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2006
 • Príloha č. 18 Súvaha za príspevkové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2006
 • Prílohy č. 19 – 27 – formát PDF (83 kB)
  Príloha č. 19-21 Prehľad o majetku PSK a organizácií v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2006
  Príloha č. 22-24 Prehľad pohľadávok za PSK k 31. 12. 2006 – formát PDF (83 kB)
  Príloha č. 25-27 Prehľad záväzkov PSK k 31. 12. 2006 – formát PDF (83 kB) 

Ďalšie dokumenty:

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023