Záverečný účet PSK za rok 2003

Záverečný účet PSK za rok 2003 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 22. júna 2004 uznesením č. 227 / 2004.

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu sme vychádzali z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2003, ktorá bola v súlade s ustanovením § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu tohto materiálu.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činnosti a plnenie prenesených kompetencií zo štátu podľa jednotlivých odvetví činností, ktoré v roku 2003 zabezpečoval Úrad Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom jednotlivých odborov a správu o hospodárení PSK za rok 2003. Obsahom správy o hospodárení PSK je schválený rozpočet PSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva PSK, plnenie rozpočtu a rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK.

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2002 a to uznesením č. 69/2002. Schválený rozpočet bol upravený na základe štyroch rozpočtových úprav v náväznosti na úpravy záväzných limitov z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, ako aj z okresných úradov v zmysle delimitácie opatrovateľskej služby a vlastných rozpočtových úprav samosprávneho kraja.

Osobitná časť materiálu je venovaná analýze rozpočtu a hospodárenia v členení na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja, ktoré pozostávajú z príjmov, členených podľa ekonomickej klasifikácie a z výdavkov, členených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Materiál obsahuje rekapituláciu celkových príjmov a celkových výdavkov, ktoré boli vedené na jednotlivých účtoch samosprávneho kraja. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré zriadil samosprávny kraj, prehľad o majetku a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK. Jednotlivé prílohy sú spracované aj v grafickej podobe.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2003 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Príloha č. 2, 3, 4, 5 – formát PDF (52 kB)
  Príloha č. 2 a 3 Bežný rozpočet 2003
  Príloha č. 4 a 5 Kapitálový rozpočet 2003
 • Príloha č. 6, 7, 8 –  – formát PDF (89 kB)
  Príloha č. 6 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za Úrad PSK k 31. 12. 2003
  Príloha č. 7 Bežné výdavky za školstvo k 31. 12. 2003 – rozpočtové organizácie
  Príloha č. 8 Bežné výdavky za školstvo k 31. 12. 2003 – príspevkové organizácie
 • Príloha č. 9 Čerpanie bežných výdavkov sociálnych zariadení
 • Príloha č. 10, 16, 17, 18  – formát PDF (94 kB)
  Príloha č. 10 Dotácia na krytie strát vo verejnom záujme
  Príloha č. 16 Súvaha Úradu PSK k 31. 12. 2003
  Príloha č. 17 Súvaha rozpočtových organizácií a Ú PSK k 31. 12. 2003 
  Príloha č. 18 Súvaha príspevkových organizácií PSK k 31. 12. 2003
 • Príloha č. 11 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2003  –  formát PDF (25 kB)
 • Príloha č. 12 Prehľad o majetku PSK k 31. 12. 2003  – formát PDF (28 kB)
 • Príloha č. 13, 14, 15  – formát PDF (41 kB)
  Príloha č. 13 Záväzky PSK k 31. 12. 2003 
  Príloha č. 14 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2003
  Príloha č. 15 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2003

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023