Zaujímavá akcia na SPŠ stavebnej v Prešove

7. 11. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Deň „PRAX  PRE  ŠKOLU“ na SPŠ stavebnej  Prešove

Školstvo

Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove opäť v tomto školskom roku úspešne zorganizovala deň „Prax pre školu“, ktorý sa uskutočnil  25.10. 2019. Privítali sme zástupcov firiem a organizácií, ktorí na prednáškach a praktických ukážkach prezentovali svoje činnosti, vedomosti a skúsenosti z oblastí, v ktorých pôsobia. Boli medzi nami:

 • Krajský pamiatkový ústav Prešov – Ing. Arch. Jana Onofráková sa v svojej prednáške zamerala na náplň práce organizácie, pamiatkové územia spravované Krajským pamiatkovým ústavom, rekonštrukcie pamiatok v Prešove, Levoči a Bardejove, dôležitosť zachovania archeologický nálezoch pre budúce generácie, ale poukázala aj na priestupky, ktorých sa stavebné firmy dopúšťajú pri realizácií pamiatok a ich dopad na rekonštruované pamiatky.
 • Rigips – pán Gergelčík zo školiaceho strediska Technickej akadémie firmy odbornou prednáškou „Suché stavby“ predstavil sortiment produktov, konštrukcií a systémov firmy v oblasti suchej vnútornej výstavby, princípy a zásady montáže konštrukcií a poukázal aj na chyby ktorých sa montážnici pri stavbe dopúšťajú.
 • Carmeus Slovakia, s.r.o., Slavec – Ing. Buchla prednáškou s témou „Využitie dronov v geodetickej praxi“ poukázal na nezastupiteľné miesto geodeta v ich organizácii. Pútavým rozprávaním, prezentáciou, demonštračným videom a meračskou technikou (prístroj GPS, totálna stanica, dron) priblížil žiakom prácu geodeta v lome počnúc prípravou, zberom dát, návrhom vrtnej schémy odstrelu, zabezpečením trhacích prác, vyhodnotením, zdokumentovaním až po grafické znázornenie skutkového stavu. Žiakom prezentoval najmodernejšiu techniku DRON – jeho klady, nedostatky, no hlavne legislatívne obmedzenia pre jeho väčšie využitie v praxi, a to nielen pre oblasť geodézie.
 • Geokod s.r.o., Bratislava – zástupcovia spoločnosti Ing. Chomjak a Mgr. Frištik sa v prednáške „Geodézia vo výstavbe“ venovali téme modernizácie železničnej infraštruktúry a žiakom podrobne objasnili všetky etapy, časovú postupnosť a nadväznosť jednotlivých geodetických prác počnúc predprojektovým meraním, prípravou bodového poľa, vytyčovaním a kontrolným meraním železničného spodku, železničného zvršku, koľajového lôžka, výhybiek, mostných stavieb a pozemných objektov. Žiakom zdôraznili špecifikum geodeta v železničnom staviteľstve, a tým je požadovaná vysoká presnosť všetkých prác odzrkadlená v bezpečnej a plynulej železničnej preprave osôb.
 • Železnice Slovenskej republiky – Ing. Vravec a Ing. Klobušovský objasnili štruktúru ŽSR, Štipendijný program ŽSR v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo so zameraním na železničné staviteľstvo a možnosti absolvovania odbornej praxe na prevádzkových pracoviskách ŽSR. 
 • Xella Slovensko, s.r.o. – Ing. Július Sič technický poradca firmy oboznámil žiakov s produktmi a novinkami stavebného systému YTONG pre komplexný návrh stavieb – aby spoznali nové riešenia YTONG pre steny, schody a strechy a pochopili význam a navrhovanie tepelno-technických detailov v tomto stavebnom systéme. Poďakoval našim žiakom za zapojenie sa do Stredoškolskej súťaže YTONG v minulom školskom roku v ktorom sa Richard Matkobiš – žiak IV.A triedy stal víťazom regionálneho kola Východné Slovensko a zároveň vyzval žiakov súťažiť v 14. ročníku súťaže v školskom roku 2019/2020.
 • Leier – prednášku viedla obchodná riaditeľka Mgr. Dupláková, ktorá poinformovala žiakov o histórii vzniku firmy, výrobnom programe, technických údajoch keramických tvaroviek, o dôvodoch prečo stavať z tehly a nie z iných materiálov a o výhodách murovacieho systému Leier. Na záver prednášky prebehla krátka súťaž o výrobkoch Leier, ktorá bola ocenená zaujímavými vecnými cenami. 
 • Partners Group SK – Ing. Harvan a pán Pavlík svojimi prednáškami rozbehli vzdelávací cyklus „Finančná akadémia“, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti, k získaniu kompetencií zahŕňajúcich poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti nevyhnutných pre finančné a existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny a pre aktívnu účasť na trhu finančných produktov a služieb. Ing. Brecková poskytla rady pre financovanie vlastného bývania a vysvetlila princípy budovania finančného kapitálu.
 • Prednáška Architektúra v praxi – Ing. arch. Miloš Hájnik – absolvent našej školy opísal svoju cestu od štúdia na našej škole, cez štúdium architektúry na vysokej škole a roky v praxi architekta. Predstavil projekty, pri ktorých bol spoluautorom a autorom, priebeh jednaní hlavných účastníkov investičného procesu a prácu na projektoch kde sa riešili zaujímavé konštrukčné detaily. Prednáška bola dobrým prínosom pre rozhodovanie sa žiakov o budúcom štúdiu a výbere vysokej školy.
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – pani Blihárová svojou prednáškou poukázala na riziká práce v zahraničí, závažnosť novodobého otroctva – obchodovanie s ľuďmi ale aj ako, postupovať pri hľadaní si zamestnania – práce snov či budovaní kariéry.
 • Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied a Technická univerzita v Košiciach – stavebná fakulta informovali študentov štvrtých ročníkov o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia na fakulty a predstavili jednotlivé študijné odbory. V diskusii zodpovedali na všetky otázky zo strany študentov.

Pre žiakov prvých a druhých ročníkov sme pripravili:

 • „Medzinárodný deň školských knižníc“ formou interaktívnej besedy. Cieľom bolo podporiť čitateľskú gramotnosť a priblížiť svet kníh našim žiakom. Žiaci ilustrovali vlastný príbeh a interpretovali ich obľúbené knihy. Do tejto akcie sme tentokrát zapojili I. A a I. B. Žiaci boli aktívni a kreatívni, opäť sme sa presvedčili, že čítať knihy sa oplatí.
 • NATUR-PACK a.s. – Mgr. Martinková v krátkej besede so žiakmi prvých a druhých ročníkov poskytla aktuálne informácie z oblasti znečistenia životného prostredia. Poukázala na to, ako sa dá znížiť množstvo odpadu v našom každodennom živote a tým prispieť k zlepšeniu života na našej Zemi. Žiakom zdôraznila nevyhnutnosť potreby ochrany životného prostredia pre zachovanie zdravej planéty pre ďalšie generácie. Táto vysoko aktuálna téma bola ocenená zo strany žiakov aj množstvom otázok z ich strany.
 • Občianske združenie Živá Zem – pán Adamčík informoval o aktivitách združenia ako je praktická ochrana prírody, vzdelávanie v oblasti ekológie, podpora zdravého života. Vysvetlil nevyhnutnosť budovania vodozádržných plôch v mestách a na poliach a ich vplyv na teploty v mestách, koróziu pôdy, záplavy, spôsob oživovania terás a striech zeleňou, rozširovanie biodiverzity nahrádzaním pestovania monokultúrnych plodín pestovaním rôznych rastlinných druhov a venoval sa aj téme pestovania bez umelých hnojív a pesticídov.
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove – Prednáška „Trestná zodpovednosť“  Mgr. Dudovej poslúžila ako preventíva pri predchádzaní nežiaducich javov a z nich vyplývajúcej trestnej zodpovednosti mladistvých a žiakov stredných škôl 
 • „Angličtina hrou“ – tematická hodina anglického jazyka spojená so súťažami. Žiaci súťažili v troch disciplínach. Dve z disciplín boli zamerané na slovnú zásobu a jej obohacovanie a jedna disciplína obsahovala matematické príklady. Cieľom týchto aktivít bolo rozšíriť slovnú zásobu žiakov, podporiť kritické myslenie a kreativitu žiakov. Žiakov sme sa snažili motivovať používať anglický jazyk aj mimo vyučovacích hodín. Víťazom súťaže, ktorá preverila aj prax žiakov sa stala skupina pod vedením Tamary Tomášovej. 
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie nám prednáškou „Adaptácia na novú školu“ poskytlo diagnostiku a poradenstvo s obdobím jednotlivých fáz adaptácie, jej zložkami i radami ako sa vyrovnať so záťažovou situáciou. 

V rámci dňa „Prax pre školu“ sme zorganizovali dve exkurzie:

 • Exkurzia na Fakulte výrobných technológií – „Využívanie obnoviteľných zdrojov tepla“ – Žiaci III.A študijného odboru staviteľstvo so zameraním na technické zariadenia budov sa zúčastnili exkurzie na Katedre procesnej techniky Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Technická univerzita si budovu svojho pracoviska premenila na laboratórium, v ktorom skúma čo najefektívnejšie využívanie rôznych obnoviteľných zdrojov. Žiaci mali možnosť vidieť aplikáciu teoretických vedomostí z využívania obnoviteľných zdrojov v bežnej prevádzke.  Budova je energeticky sebestačná má solárne a fotovoltaické panely, kotol na biomasu, kondenzačný kotol na zemný plyn, bivalentné tepelné čerpadlo, rekuperačnú jednotku na zabezpečenie vetrania.  Žiaci mali možnosť vidieť postup pri meraní a analýze vlhkosti štiepky, postup pri  príprave skúšobnej vzorky a meraní jej spalného tepla pomocou kalorimetra, ale tiež overiť program virtuálnej reality na 2D modeloch či vyskúšať termodetektor pre presné meranie a zaznamenávanie teploty … Naše poďakovanie patrí Ing. Fedákovi, PhD. a jeho kolegom, ktorí sa nám venovali a praktickými ukážkami prezentovali svoje činnosti, vedomosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu v ďalšom štúdiu. 
 • Exkurzia Komunitné centrum, Prešov – Tejto exkurzie sa zúčastnili žiaci III.B triedy študujúci Dopravné staviteľstvo. Na stavbe v týchto dňoch prebieha vŕtanie veľkopriemerových pilót pre založenie oceľovej konštrukcie. Videli sme prípravu vrtov, vyberanie zeminy z vrtu, ukladanie výstuže a betonáž. Tieto práce sú obsahom výučby v predmete Zakladanie stavieb.

Všetkým účastníkom ktorí prijali naše pozvanie na deň „Prax pre školu“ srdečne ďakujeme.

 

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_prax, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=false, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 7. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024