Zamestnanec prevádzky stravovacej jednotky, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

Voľné pracovné miesto - Zamestnanec prevádzky stravovacej jednotky, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov (uzávierka 10.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

zamestnanca prevádzky stravovacej jednotky – vedúci/a školskej jedálne.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025 (s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú),
 • plný pracovný úväzok 37,5 hod. (22 hodín) týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • prax v odbore,
 • komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • práca v programe skladového hospodárstva v ŠJ vítaná,
 • pracovná disciplína,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • bezúhonnosť,
 • organizačné, administratívne a informačné schopnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou alebo e-mailom do 10. 07. 2024 (poštou v obálke s označením „výberové konanie, zamestnanec prevádzky stravovacej jednotky – vedúci/a školskej jedálne“, „ Neotvárať“,  s uvedením adresy odosielateľa).

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

SOŠ gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3
Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 08 63
 • e-mail: sekretariat@sosoas-po.vucpo.sk, sekretariat@gastrosos.sk

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024