Výzva predsedu PSK 2020 archívna do 28.5.2020

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej len „VZN č. 78/2019“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 390/2020 zo dňa 13.2.2020 Predseda Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje Výzvu PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v rámci nasledovných programov:

Úplné znenie výzvy

Program 1 „ŠPORT“ 

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Modernizovať a budovať športovú infraštruktúru využívanú pre účely amatérskeho športu. Podporovať činnosť mládeže v oblasti športu. Podporovať reprezentáciu amatérskych športovcov Prešovského samosprávneho kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru. Usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja bez nadväznosti na profesionálny športový klub.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať primárne nehospodársku  činnosť, resp. nehospodársku činnosť s doplnkovým hospodárskym využitím, pričom hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, jeho rozsah nepresahuje 20% celkovej ročnej kapacity. Využitie na hospodárske účely bude pravidelne sledované na ročnej báze a poskytnutá dotácia bude spätne vymáhaná v prípade, že hospodárske využitie prekročí 20% celkovej ročnej kapacity.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí.
  • Športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.

Program 2 „KULTÚRA“

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne). Podpora kultúrnych produktov, ktoré majú z jazykových alebo geografických dôvodov lokálne obmedzené publikum.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí, vzdelávacích podujatí v oblasti kultúry a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s  prezentáciou PSK.

Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

 • Podprogram 3.1 –  kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 –  bežné (neinvestičné) výdavky 
  • Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby,  vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1 a Program 2 – „Šport“ a „Kultúra“

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých PSK nie je zakladateľom, 
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK.

Program 3 – „Sociálna služby“

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 3 sú:

 • právnické a fyzické osoby, ktoré podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom.

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: priebežne, najneskôr do 30. 06. 2020 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Kontaktné osoby:

 • Ing. Juraj Panov, tel. číslo: 051/7081 537
 • Mgr. Helena Ragulská, tel. číslo: 051/7081 508
 • Mgr. Beáta Majorošová, tel. číslo: 051/7081 506
 • Gabriela Majerčáková tel. číslo: 051/7081 504
 • Mgr. Viktória Pasečiaková, tel. číslo: 051/7081 625
 • PhDr. Zuzana Salokyová, tel. číslo: 051/7081 538
 • Ing. Lucia Luptáková, tel. číslo: 051/7081 522
 • Imrich Krajňák, tel. číslo: 051/7081 527

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

 • Celková suma alokácie určená pre výzvu: 224 600,- EUR
 • Termín realizácie podporenej činnosti:
  • od 01. 01. 2020 do 31. 10. 2020
 • Termín predloženia žiadosti: priebežne, najneskôr do 30. 06. 2020 
 • Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   1 000 € (*Nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdavkov)
 • Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   10 000 € (*Nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdavkov)
 • Spolufinancovanie podporenej činnosti: min. 20 % zo schválenej dotácie
 • Spôsob financovania:  systém refundácie 
 • Termín schválenia dotácie: priebežne, najneskôr do 30. 06. 2020

Podklady na stiahnutie

UPOZORNENIE: Vzor žiadosti vo formáte PDF sa nevypĺňa. Žiadosť sa vypĺňa iba prostredníctvom elektronických služieb PSK

Povinné prílohy je potrebné vyplniť, podpísať a pripojiť ako prílohy k žiadosti, ktorá sa predkladá iba prostredníctvom elektronických služieb PSK

Spoločné prílohy

 • Logá PSK na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať  elektronicky podľa zákona o e – Governmente, a to použitím elektronických služieb PSK

Publikované: 11. 5. 2023

Aktualizované: 26. 5. 2023